Zamestnávatelia majú dva dni na opravný alebo dodatočný výkaz poistného

Tento rok platia pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) nové pravidlá. Zamestnávatelia tak majú posledné dva dni na opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz zdravotného poistenia za rok 2011. V prípade, že zdravotná poisťovňa nebude mať k dispozícii údaje potrebné na vykonanie RZZP, bude pri výpočte preddavkov na poistné a samotného poistného vychádzať z vlaňajšej priemernej mesačnej mzdy. "Do 31. mája má zamestnávateľ možnosť podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz," vysvetlila Zuzana Chmeľová z poradenskej spoločnosti Accace.

Poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie do konca septembra. V prípade, ak si poistenci predĺžili lehotu na podanie daňového priznania je termín do 31. októbra. V druhom prípade museli predložiť zdravotnej poisťovni doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr do 30. marca.

Výsledkom RZZP môže byť preplatok alebo nedoplatok. "Zdravotná poisťovňa oznámi zamestnávateľovi výsledok RZZP a v prípade zistenia nedoplatku vydá výkaz nedoplatkov. Oznámenie o výsledku RZZP doručí zamestnávateľovi v spomenutých lehotách, teda do 30. septembra alebo do 31. októbra," uviedla Chmeľová.

Nedoplatok je potrebné uhradiť v lehote 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. V prípade preplatku je poisťovňa povinná vrátiť tento preplatok do 45 dní po uplynutí lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, respektíve po doručení nového oznámenia, ktorým sa vyhovelo nesúhlasnému stanovisku zamestnávateľa. Povinnosť uhradiť nedoplatok, respektíve vrátiť preplatok nevzniká ak výška nedoplatku/preplatku neprevýši päť eur.

Proti výsledku RZZP, ktorým bol zistený preplatok, má zamestnávateľ možnosť podať nesúhlasné stanovisko, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia zo zdravotnej poisťovne. Proti výkazu nedoplatkov môže v rovnakej lehote podať námietky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: