Kto môže byť opatrovateľom či opatrovateľkou?

Kto môže byť opatrovateľom či opatrovateľkou?
Zdroj: bigstockphoto.com

Novela zákona  o sociálnych službách (NR SR č. 50/2012 Z.z.) účinná od 1.3.2012  jasne stanovila, kto môže vykonávať povolanie opatrovateľa alebo opatrovateľky.  V § 84 ods. 9 uvádza, že opatrovateľ podľa zákona je fyzická osoba, ktorá

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.“ (http://www.ssss.sk/opatrovatelske-kurzy/blog)

Zároveň rozširuje okruh osôb, ktoré môžu vykonávať opatrovanie o fyzické osoby, ktoré k 29. februáru 2012 dovŕšili vek 55 rokov a vykonávali opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky. Tieto osoby nie sú povinné, splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012. Vytvárajú sa tým flexibilnejšie podmienky na zamestnávanie takýchto osôb,  čím sa zvyšuje dostupnosť sociálnych služieb.

Na druhej strane v snahe o riešenie tzv. „nelegálnych poskytovateľov“ novela zakotvuje právo ministerstva udeliť pokutu ak zistí, že osoba vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18  zákona o sociálnych službách (NR SR č. 448/2008 Z.z.) alebo súboru týchto činností za úhradu bez zápisu do registra, vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností.“ Cieľom je zabrániť poskytovaniu opatrovateľskej služby „načierno“ a platbám „na ruku“ .

Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Dátum zverejnenia: