Nové prerozdeľovanie poistného má štátnej VšZP priniesť milióny eur

Parlament dnes odobril novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza nový mechanizmus prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami a zvoľní vykazovanie platobnej schopnosti poisťovní. Tento krok má priniesť viac peňazí pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) a je reakciou na situáciu v zdravotníctve.

Navrhovaná zmena prerozdeľovania poistného by znamenala plus takmer 30 miliónov eur ročne pre VšZP. Naopak, v rozpočte by predstavovala mínus pre súkromnú Dôveru, ktorá by tak mala prísť o takmer 22 miliónov eur a súkromnú Union zdravotnú poisťovňu, tá by tak prišla o vyše 8,7 milióna eur. Právna norma má v prípade súhlasného stanoviska prezidenta platiť od júla. Pôvodne to malo byť od júna, vzhľadom na legislatívny proces sa to však muselo zmeniť, peniaze z nového prerozdelenia by napriek tomu mali poisťovne dostať v októbri.

Poistné sa medzi poisťovňami doteraz prerozdeľovalo podľa veku a pohlavia poistencov, ako aj ich ekonomickej aktivity. V budúcnosti sa má zohľadňovať aj parameter chorobnosti. "Aby boli zdroje adresnejšie nasmerované za chorým, a teda nákladnejším poistencom, zavádza sa prediktor chorobnosti – dlhodobá spotreba liekov, tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny," vysvetľuje sa v materiáli.

Právna norma tiež nanovo definuje preukazovanie platobnej schopnosti, čo uvoľní milióny eur vo VšZP. Na vykazovanie platobnej schopnosti sa mal od júla využívať aj ukazovateľ kapitálovej primeranosti a ukazovateľ pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkov, čo sa však nestane. "Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť schopnosťou uhrádzať záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom," tvrdí predkladateľ.

Novela zákona rozširuje aj možnosti na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Poslanecký návrh počítal s tým, že by sa opätovne zaviedla možnosť odvolať predsedu úradu vládou na návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov ako v zákone vymenovaných. To sa však nepáčilo ministerstvám spravodlivosti a financií. Pribudli preto ďalšie možnosti, kedy možno predsedu odvolať. Urobiť tak bude možné v prípade, že si úrad nebude plniť svoje úlohy alebo z iných závažných dôvodov, "najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva, alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon funkcie".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: