Práce na elektronizácii zdravotníctva pokračujú

Práce na elektronizácii zdravotníctva pokračujú. Tím odborníkov Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“), ktoré bude národným operátorom eHealth, je pripravený „dupnúť na plynový pedál“ a pokračovať v prácach na elektronizácii, aby dobehol resty zanechané z predchádzajúceho obdobia. Cieľ je jasný – urobiť všetko pre ďalší rozvoj a podporu informačných a  komunikačných technológií v zdravotníctve, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti NCZI spúšťa okrem iného aj sériu pracovných seminárov s tvorcami informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
Na úvodnom pracovnom seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v prvej fáze projektu (projekt eSO1), ktoré súvisia napríklad aj s vývojom a spustením Národného portálu zdravia, Elektronickej zdravotnej knižky, elektronického predpisovania liekov, atď. Súčasne sa tvorcovia eHealth riešení venovali aj otázkam bezpečnosti, legislatívy, ako aj formám informovanosti širokej verejnosti.

Účelom stretnutí je docieliť čo najefektívnejšie využitie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s nastavením všetkých funkcionalít elektronického zdravotníctva. Zároveň zabezpečiť integráciu informačných systémov využívaných v nemocniciach, ambulanciách, lekárňach a laboratóriách, funkčne ich prepojiť do Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), ktorého prevádzkovateľom je NCZI.

Aktuálne sa v rámci spomínanej prvej etapy projektu končí vývoj systémových riešení a začína sa testovanie tak, aby boli v predpokladanom termíne pripravené na spustenie.

NCZI sa veľkou mierou podieľa na nastavení tokov a technológií zdieľania údajov medzi zdravotníkmi. Prioritne sa zameria na vytvorenie elektronickej zdravotnej dokumentácie a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, vytvorenie systému elektronického predpisovania a výdaja liekov. Rovnako sa zameriava aj na informovanosť občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie.

Profil Národného centra zdravotníckych informácií

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie a elektronizácie zdravotníctva - eHealth, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Taktiež je prevádzkovateľom národných zdravotných registrov a národných administratívnych registrov.

Centrum v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie, zdravotné poisťovne a lekárske fakulty.

Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: