Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie
Zdroj: bigstockphoto.com

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytovať podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z.z., § 40) iba osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie. Výška príspevku je mesačne 211,32 Eur ak sa jedná o opatrovanie jednej ťažko zdravotne postihnutej osoby, alebo 281,75 Eur ak sa jedná o opatrovanie dvoch, alebo viac ťažko zdravotne postihnutých osôb. Ak je opatrovateľom dôchodca, tieto sumy sú minimálne 88,05 Eur, resp. 116,22 Eur. Ak sa opatrovanej ŤZP osobe poskytuje denná sociálna pobytová služba, alebo ak navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, príspevok sa znižuje. Suma peňažného príspevku na opatrovanie sa zvyšuje o 49,80 Eur mesačne, ak ide o ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovateľ nemá v čase opatrovania iný príjem a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Opatrovaný ŤZP občan musí byť starší ako 6 rokov. Ak je ŤZP osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak je príjem ŤZP občana  vyšší ako 1,4 násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, príspevok sa kráti o sumu, prevyšujúcu tento príjem, ak je ním nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti o sumu prekračujúcu 3 násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Príspevok nemožno poskytnúť ak sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako 8 hodín mesačne, týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Spracovali: JUDr. Igor Javorský, MUDr. Mária Orgonášová,
Upravila:  MUDr. Božena Bušová
Jún 2012

Autor článku: MUDr. Božena Bušová

Dátum zverejnenia: