Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb

Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb
Zdroj: bigstockphoto.com

Vyhláška MZ SR č. 109/2009 Z. z.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú imobilných alebo čiastočne imobilných klientov stoja často pred dilemou poskytovať týmto klientom aj ošetrovateľské výkony alebo ich hospitalizovať. Z pohľadu klienta je výhodnejšie, ak môže aj v prípade niektorých zdravotných komplikácii zostať vo svojom známom prostredí sociálneho zariadenia, a neisť do nemocnice. Na druhej strane to však kladie vyššie požiadavky na personál sociálneho zariadenia, na jeho vzdelanie a kompetencie.

Stále nevyriešenou zostáva otázka financovania týchto výkonov zo zdravotného poistenia.

Vyhláška MZ SR č. 109/2009  určila zoznam zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, a určila tiež aké podmienky  musia zamestnanci spĺňať.

Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre plnoleté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre deti vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná detská sestra.

Sestry v sociálnych zariadeniach môžu vykonávať nasledovné výkony:

 • Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
 • Polohovanie pacienta
 • Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
 • Očistná klyzma
 • Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
 • Aplikácia neinjekčnej liečby
 • Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
 • Aplikácia liečiva intravenózne
 • Príprava a podávanie infúzie
 • Sledovanie infúzie, za každú hodinu
 • Nácvik podávania inzulínu
 • Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
 • Ošetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
 • Ošetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
 • Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2
 • Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
 • Príprava materiálu a sterilizácia
 • Odsávanie pacienta
 • Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
 • Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
 • Kontrola glykémie glukomerom

Nevyriešenou zostáva stále otázka financovania týchto výkonov. Keďže ide o zdravotné výkony, mali by byť financované zo zdravotného poistenia, nakoľko každý klient sociálneho zariadenia, ktorému sa tieto výkony poskytujú,  je zároveň poistencov niektorej zdravotnej poisťovne.

Avšak podľa §7 zákona NR SR č. 580/2008 Z.z.  je zdravotná poisťovňa povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

A bludný kruh sa uzavrel: sociálne zaradenia nie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a nemôžu byť zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím nemajú nárok na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou a ich klienti nemajú zdravotné výkony poskytnuté v sociálnom zariadení hradené zo zdravotného poistenia. Kto ho rozsekne?

Autor článku: Doc. MUDr. B. Bušová, CSc., MPH

Dátum zverejnenia: