ÚVZ SR by mal povinne zverejňovať zoznam vôd určených na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal povinne každoročne zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam vôd určených na kúpanie. Verejnosť sa na základe neho bude môcť nielen informovať, ale tiež podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri revidovaní a aktualizácii zoznamu a dĺžky kúpacej sezóny. Úlohou ÚVZ SR bude následne tieto návrhy, pripomienky a sťažnosti primerane zohľadniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa mení a dopĺňa dvojica ďalších právnych noriem. Materiály z dielne ministerstva zdravotníctva dnes schválil vládny kabinet.

Navrhnutá novela okrem iného ukladá úradu povinnosť vypracovať pre Európsku komisiu hodnotiace správy o kvalite vôd určených na kúpanie s klasifikáciou tejto vody. Tieto správy by mal predkladať prostredníctvom envirorezortu každoročne do 31. decembra. Regionálne ÚVZ by zase mali dostať právomoc vydávať zákaz kúpania vo vode určenej na kúpanie, ak nespĺňa požiadavky na jej kvalitu, ktorá vyplýva z implementácie európskej smernice.

Navrhovaná novela tiež bližšie špecifikuje povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk. Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska by mal napríklad povinne informovať verejnosť počas kúpacej sezóny o profile vody určenej na kúpanie, o jej klasifikácii, krátkodobom znečistení, charaktere mimoriadnej situácie s jej predpokladaným trvaním. Ustanovenie zároveň však vymedzuje aj vody, na ktoré sa požiadavky implementovanej smernice nevzťahujú.

Schválený návrh vychádza z pripomienok Európskej komisie k predchádzajúcej transpozícii smernice o riadení kvality vody určenej na kúpanie. Hlavným účelom novely je doplniť ustanovenia, ktoré boli v zákone transponované len čiastočne alebo nedostatočne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: