Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a maďarskí partneri budujú partnerstvá

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ako prvá zo slovenských nemocníc vstúpila do projektu s maďarskými nemocnicami: „Vytvorenie telerádiologického a telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“. Prakticky využívať by sa mal už koncom tohto roka. Jeden z partnerov však nedávno z projektu bezdôvodne vystúpil. Ak sa projekt nestihne zrealizovať do stanoveného termínu, UNLP Košice môže prísť o dotáciu vyše 111-tisíc EUR na projekt. Ten je súčasťou operačného programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013. 

Projekt prebieha v úzkej odbornej spolupráci partnerov v oblasti medicíny a informatiky. Na príprave projektu doteraz spolupracovali: Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Prví dvaja sú hlavnými partnermi, sú to inštitúcie so širokým odborným záberom, čo im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach však z projektu začiatkom júna 2012 ustúpila, čo môže mať negatívny vplyv na  napredovanie projektu. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Je nám ľúto, že sa UPJŠ rozhodla opustiť projekt po roku príprav a v čase, keď už je všetko „rozbehnuté“. Jedným z cieľov projektu bolo i obstaranie výukového PACS-u  (vysokokapacitný server), ktorý by pomohol vzdelávaniu  a rozšíreniu obzorov mladých medikov. Teraz sa obávame, či sa projekt vôbec zrealizuje.“

Projekt je zacielený na vytvorenie jednotného systému pre poskytovateľov zdravotníckych služieb fungujúcich na oboch stranách hraníc, ktorý má vykazovať rovnakú úroveň vývoja a kvality.

Telemedicína, v tomto prípade konkrétne telerádiologický a telekonzultačný systém je nový moderný spôsob starostlivosti o chorých v Maďarsku aj na Slovensku. Oproti plánovanej starostlivosti, lôžkovej kapacity, technických a pracovných podmienok, telemedicínsky systém zabezpečí zdieľanie nahromadených skúseností, techniky, optimálne využitie pracovnej sily, nakoľko budú využívané súčasne na dvoch miestach. Výsledkom sú ušetrené financie, pravidelná spolupráca medzi odborníkmi a výmena skúseností medzi oboma štátmi.

Najdrahšou položkou projektu je obstaranie vysokorýchlostného PACSu. Hovorí námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek Ing. Branislav Ropek, MPH: „PACS je digitálny elektronický systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve. Pričom pod komunikáciou rozumieme prenos po miestnej alebo vzdialenej sieti i sprístupnenie a zobrazenie digitálnych snímok ako obrázkov na vhodnom zobrazovacom zariadení. Zavedenie PACS-u má prínosy v liečebno-preventívnej, ako aj v ekonomickej oblasti a umožňuje oveľa rýchlejšiu a lepšiu diagnostiku. Odbúraním potreby skladovania a distribúcie klasického filmového materiálu sa zároveň zníži administratívna náročnosť na zdravotnícky personál a zlepší sa dostupnosť k zdravotnej dokumentácii.“

Telemedicína na oboch stranách hranice pomôže vytvoriť spoločnú oblasť poskytovania starostlivosti. Pre pacientov projekt poskytne adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Lekárom umožní rýchlejšiu vzájomnú konzultáciu na diaľku, čím získajú čas na záchranu života. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Na našich zjazdovkách sa lyžuje mnoho maďarských lyžiarov. Naopak, maďarské kúpaliská sú plné Slovákov. Je preto dôležité mať prístup k starším diagnózam, snímkam a liečbe ošetrovaného pacienta z druhej strany hranice. Na základe týchto informácií vieme pacienta vhodnejšie ošetriť a až potom zabezpečiť jeho presun do „domovskej“ nemocnice. Postupne sa vytvoria spoločné spádové oblasti, znížia sa bariéry pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a posilnia sa cezhraničné partnerstvá.“ 

Pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve projekt poskytne možnosť odbornej spolupráce, výmenu skúseností, lepšie organizovanie starostlivosti a lepšie  využitie zariadení. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Konzultácie „on line“  napomôžu zdieľaniu vedomostí a vzájomnej výmene nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi najmä urgentnej medicíny vo všetkých nemocniciach.“ 

Celkový rozpočet projektu je 389 164 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 111 877 €. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.

Autor článku: MUDr. Ladislav Rosocha, MPH

Dátum zverejnenia: