korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Zdravotnícka štatistika oslavuje dôležitý míľnik svojej histórie

Národné centrum zdravotníckych informácií si 21. júla 2012 pripomína 60. výročie vzniku prvého samostatného Strediska pre zdravotnícku štatistiku. Ide o významný míľnik v histórii zdravotníckej štatistiky. Práve uvedené stredisko zastrešilo dovtedy roztrúsené zbieranie a vyhodnocovanie prvotných dôležitých informácií o zdravotníctve, zdravotnom stave obyvateľov a postupne rozširovalo štatistické zisťovania. Dodnes sa tak zozbieral a spracoval nevyčísliteľný počet údajov týkajúcich sa napríklad zdravotného stavu Slovákov, činnosti zdravotníckych zariadení, údajov o počte a liečbe hospitalizovaných a mnoho ďalších, vďaka čomu môžeme dnes z bohatých archívov vyberať neoceniteľné informácie dokonca až z predvojnového obdobia.

Zdravotnícka štatistika na Slovensku má dlhú históriu. Je súčasťou štátnej štatistiky a dôležitým nástrojom zdravotníckej politiky. Pred vznikom Strediska pre zdravotnícku štatistiku sa vybrané údaje o chorobnosti obyvateľstva evidovali v štatistickom oddelení bývalého Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu, ktorý od svojho vzniku v roku 1939 spracovával údaje týkajúce sa prevažne infekčných a pohlavných chorôb, zhubných nádorov, výskytu TBC a pod.

Archívy nám dnes vďaka tomu môžu odkryť zaujímavé údaje dokonca už z roku 1920. Napríklad o počte narodených detí. Kým v roku 1920 sa pri celkovom počte 3 000 500 obyvateľov na Slovensku narodilo približne 97 800 detí, v poslednom zverejnenom období za rok 2011 pri počte 5 397 251 obyvateľov to už bolo cca 60 800 narodených detí.

Postupom času sa rozrastalo aj štatistické sledovanie a od päťdesiatych rokov máme k dispozícii aj ďalšie informácie o nemocniciach, ich vybavení, činnosti a pracovníkoch. Môžeme tak napríklad sledovať, že v roku 1955 mali nemocnice a pôrodnice na Slovensku k dispozícii pre pacientov niečo vyše 20 tis. postelí, pričom priemerná dĺžka hospitalizácie bola takmer 15 dní. V roku 1984 to už bolo takmer 38 tis. nemocničných lôžok, na ktorých hospitalizovaní Slováci strávili priemerne 13 dní. Podľa posledných údajov k 31. 12. 2011 mali naše nemocnice (bez kúpeľných liečební) 32 954  postelí a priemerný ošetrovací čas sa skrátil na 8 dní. Zaujímavý je údaj o počte postelí pripadajúcich na 1 lekárske miesto, kým v roku 1955 to bolo 18,7 postelí,  v roku 2011 na 1 lekárske miesto pripadá 5,8 postelí.

Množstvo všetkých týchto informácií za celé Slovensko sa dlhé roky zbieralo a spracúvalo len ručne. Postupný prechod na „výkonnejšie“ prístroje typu Cellatron, či neskôr Aritma, znamenal doslova prevrat v systéme zberu a spracovania údajov.

Vývojom a modernizáciou techniky sa pre zber a spracovanie údajov začali vyvíjať programové aplikácie na spracovanie štatistických dát. Menila sa štruktúra sledovania ukazovateľov v oblasti zdravotníckej štatistiky, proces zberu a tvorba metodík. Organizácia sa stala partnerom medzinárodných inštitúcií v poskytovaní zdravotníckych informácií a po vstupe Slovenska do EÚ sa zapojila do harmonizácie porovnateľných informácií o zdraví a zdravotníckych systémoch v členských krajinách EÚ.

Okrem zmien techniky prechádzalo stredisko aj zmenami názvov a štatútov. V roku 1960 sa zo Strediska pre zdravotnícku štatistiku stal Ústav zdravotníckej štatistiky. Neskôr, v roku 1982 bol schválený pre ústav nový štatút a zmena názvu na Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.

Doposiaľ posledná výrazná zmena nastala v roku 2006, kedy vzniklo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Nové poslanie organizácie je byť profesionálom v oblasti rozvoja zdravotníckej informatiky, štatistiky a elektronizácie zdravotníctva. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie a elektronizácie zdravotníctva, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Taktiež je prevádzkovateľom národných zdravotných registrov a národných administratívnych registrov. Centrum v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie, zdravotné poisťovne a lekárske fakulty. Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: