Univerzitná nemocnica v Košiciach vyzýva UPJŠ na urýchlený podpis zmlúv

Už len do konca júla budú platiť pôvodné zmluvy o spolupráci pri uskutočňovaní praktickej výučby a špecializačného štúdia medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach. Za účelom uzatvorenia nových zmlúv prebehli rokovania zmluvných strán nielen prostredníctvom vymenovaných komisií, ale i medzi štatutármi osobne. Návrhy zmlúv UNLP doručila rektorovi UPJŠ na podpísanie približne pred mesiacom.

26. júla preto vedenie nemocnice listom vyzvalo rektora na podpísanie nových aktualizovaných zmlúv, ktoré sú navrhnuté pre bezproblémové plnenie obomi stranami v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

„Snahou nemocnice je pokračovať vo vzájomnej spolupráci a umožniť študentom medicíny a zdravotníckym pracovníkom praktickú výučbu v UNLP,“ skonštatoval riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha.

Spolupráca medzi UNLP a LF UPJŠ je založená na dohode o zriadení výučbových základní, dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a na zmluve o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov LF UPJŠ a UNLP. Bývalé vedenie UNLP v marci tieto zmluvy vypovedalo a vytvoril sa tím, ktorý mal pripraviť nové znenie zmlúv. S navrhovanými zmluvami však dekan LF UPJŠ Leonard Siegfried nesúhlasil a odmietol ich podpísať.

Ako pred časom povedal Rosocha, rozpory medzi LF a UNLP sú založené najmä na tom, kto má byť zodpovedný za zdravotnú starostlivosť na klinikách UNLP – či to má byť prednosta – zamestnanec LF, alebo primár – zamestnanec UNLP. „Prednosta kliniky je zodpovedný za výučbu na pracovisku, primár je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť,“ doplnil.

Problémom je podľa riaditeľa nemocnice aj to, že v UNLP praxujú aj zahraniční študenti. Ministerstvo školstva dotuje podľa Rosochu štúdium slovenských študentov, z čoho časť je uhrádzaná aj nemocnici. „Z toho nemocnica ledva pokryje náklady na prax študenta,“ poznamenal a dodal, že zahraniční študenti priamo platia LF platbu za štúdium, ročne ide o milióny eur. „Z toho UNLP dlhodobo nedostala ani jeden cent,“ povedal Rosocha. Dokonca UNLP donedávna nemala ani zoznam týchto študentov.

„Zmeny sa však dotknú prednostov kliník. Máme nezávislé právne stanovisko o tom, kto je na klinike zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, operatívu, ekonomiku, personálne a materiálno-technické zabezpečenie,“ doplnil riaditeľ UNLP. Postavenie prednostu kliniky je treba vnímať ako postavenie vedúceho zamestnanca vo vzťahu k pedagogickej a vedeckej činnosti. „Prenos zodpovednosti na prednostu kliniky je v rozpore s právnymi predpismi a takáto neprimeraná záťaž môže ohroziť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ prízvukoval ďalej Rosocha.

Dekan LF už pred časom avizoval, že ak nedôjde k dohode a UNLP neustúpi, hrozí kolaps medicínskeho vzdelávania a situácia by skomplikovala aj činnosť nemocnice. „Ak by sme sa nedohodli, čo nepredpokladám, pre UNLP by to znamenalo stratu 6,8 percenta lekárov, pričom treba povedať, že túto situáciu vyvoláva len niekoľko jedincov na LF. Niektorí prednostovia ma už navštívili a prejavili záujem stať sa zamestnancami UNLP na plný úväzok,“ uzavrel Rosocha.

Siegfried dnešnú výzvu UNLP komentovať nechcel. „Počas víkendu sa stretnem s najbližšími spolupracovníkmi, a v pondelok (30.7.) aj s rektorom UPJŠ, aby sme výzvu posúdili. Oficiálne stanovisko poskytneme na tlačovej konferencii v utorok 31. júla,“ uzavrel dekan LF UPJŠ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: