ÚVZ zrejme bude musieť na webe zverejňovať zoznam vôd určených na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zrejme bude musieť každoročne zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam vôd určených na kúpanie. Verejnosť sa tak bude môcť nielen informovať, ale tiež podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri revidovaní a aktualizácii zoznamu a dĺžky kúpacej sezóny. ÚVZ SR by ich mal následne primerane zohľadniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania.

Novela okrem iného ukladá úradu povinnosť vypracovať pre Európsku komisiu hodnotiace správy o kvalite vôd určených na kúpanie s klasifikáciou tejto vody. Tieto správy by mal predkladať prostredníctvom envirorezortu každoročne do 31. decembra. Regionálne ÚVZ by zase mali dostať právomoc vydávať zákaz kúpania vo vode určenej na kúpanie, ak nespĺňa požiadavky na jej kvalitu, ktorá vyplýva z implementácie európskej smernice.

Právna norma má tiež bližšie špecifikovať povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk. Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska by mal napríklad povinne informovať verejnosť počas kúpacej sezóny o profile vody určenej na kúpanie, o jej klasifikácii, krátkodobom znečistení, charaktere mimoriadnej situácie s jej predpokladaným trvaním. Ustanovenie zároveň však vymedzuje aj vody, na ktoré sa požiadavky implementovanej smernice nevzťahujú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: