Sporom košickej univerzitnej nemocnice a UPJŠ by sa mala zaoberať vláda

Spor medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) v Košiciach a Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) sleduje so znepokojením Slovenská lekárska komora (SLK), ktorá vyzýva vládu, aby sa zaoberala vzniknutou situáciou.

SLK pritom zdôrazňuje nutnosť udržať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinikách zapojením akademických pracovníkov do výkonu praxe a do riadenia liečebného a diagnostického procesu. "Vzhľadom na to, že dodnes neprišlo k zhode oboch strán pri podpísaní novej dohody, boli prednostovia kliník od 1. augusta 2012 preradení na pozície sekundárnych lekárov. Nastala tak paradoxná situácia, keď najvyššie medicínske autority vo svojich odboroch neriadia diagnostický a liečebný proces na klinikách," upozorňuje SLK v dnes prijatom stanovisku poskytnutom TASR.

Vedúci školskí pracovníci sú podľa komory lídrami pri zavádzaní najnovších poznatkov do medicínskej praxe, formulujú zásady správnej medicínskej praxe založenej na vedeckých dôkazoch a sú garanciou vysokej kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Majú nezastupiteľné postavenie pri výchove absolventov lekárskych fakúlt, ako aj pri celoživotnom vzdelávaní lekárov. Výučbový a výchovný proces je však pevne previazaný so zapojením vyučujúceho do liečebného procesu."

Lekárska komora vyzýva obe strany na intenzívne hľadanie konsenzu v záujme zachovania vysokej kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň vyzýva vládu, aby sa situáciou bezodkladne zaoberala a zabezpečila pokračovanie výučby na LF UPJŠ v školskom roku 2012/2013. "V spolupráci s odborníkmi z rezortov školstva a zdravotníctva je potrebné vypracovať koncepčný materiál o zásadách spolupráce lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc s celoštátnou platnosťou."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: