Zdravotné odvody z dividend sa majú zvýšiť o štyri percentá

Z dividend sa má od budúceho roka platiť vyšší zdravotný odvod. Sadzba sa má podľa návrhu novely zákona o zdravotnom poistení z dielne ministerstva zdravotníctva zvýšiť zo súčasných desať percent na 14 percent z vymeriavacieho základu. Ten má byť maximálne 120-násobok priemernej mzdy. Táto suma sa nebude zarátavať do celkových príjmov. Návrh zákona má reagovať na potrebu konsolidácie verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií.

Podľa navrhovanej úpravy sa na dividendy bude vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend. Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako pre ostatné príjmy, a to spomínaných 120 percent. Zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky pri výplate.

Koľko peňazí toto opatrenie prinesie, podľa ministerstva nie je možné dopredu vyčísliť. "Predpokladajú sa pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie je možné vyčísliť, pretože príjmy z dividend v súčasnosti nepodliehajú dani z príjmov na území SR ani inej evidenčnej povinnosti zo strany prijímateľa," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Právna norma zároveň zužuje okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného, v dôsledku čoho bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného aj za zamestnancov, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu. Rovnakú povinnosť bude mať aj v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky na poistné a pritom majú nižší vymeriavací základ.

RZZP si sami nebudú musieť robiť ani osoby, ktoré boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: