Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ nesúhlasí s dohodou ministerstiev

V piatok 14. septembra predpoludním sa stretli dekani Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty UPJŠ aby prerokovali návrh Zmluvy o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy, ktorý dostali na pripomienkovanie v stredu v popoludňajších hodinách z Ministerstva zdravotníctva SR. Dekani lekárskych fakúlt na svojom stretnutí konštatovali, že si vážia úsilie MZ SR riešiť problém zmlúv medzi univerzitnými nemocnicami a lekárskymi fakultami.

Dekani zároveň konštatovali, že v návrhu zmluvy sa nachádza niekoľko sporných častí, ktoré bránia podpisu zmluvy.

Súčasťou návrhu zmluvy je paragraf, ktorý umožňuje zdravotníckemu zariadeniu zrušiť kliniku v čase mimo semestra aj bez súhlasu lekárskej fakulty. Takýto zásah do štruktúry lekárskych fakúlt môže významným spôsobom redukovať výučbové kapacity fakúlt potrebné na praktickú výučbu.

„Je odporujúce logike, aby prednostovia, ktorí sú mnohí zároveň aj hlavnými odborníkmi Ministerstva zdravotníctva pre väčšinu medicínskych špecializačných odborov, neboli zodpovední za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Chýbajúce kompetencie pre výkon zdravotnej starostlivosti by prednostom pri uplatnení takto pripravenej zmluvy často spôsobovali problémy pri realizácii výučby medikov, prípravy doktorandov a výchove lekárov zaradených do špecializačnej prípravy,“ uviedol Siegfried.

Návrh zmluvy podľa neho nezaručuje, že zdravotnícke zariadenie nezruší pracovný úväzok lekára učiteľa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu fakulty.

Aj preto dekanov lekárskych fakúlt prekvapila medializácia návrhu zmluvy zo strany MZ SR a rektorov UK a UPJŠ v piatok bez konzultácie s dekanmi LF, ktorých sa tento návrh bezprostredne dotýka.

„Som presvedčený, že uplatnenie návrhu zmluvy v praxi bude viesť k postupnému znižovaniu kvality vysokoškolského medicínskeho vzdelávania a preto je nevyhnutné na úrovni MZ SR a MS SR vymenovať spoločnú expertnú skupinu aj so zástupcami Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárka, ktorá pripraví nový návrh na systémové riešenie vzťahu lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc,“ uzavrel Siegfried.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: