Prezident podpísal zverejňovanie zoznamu vôd určených na kúpanie na webe ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude musieť každoročne zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam vôd určených na kúpanie. Verejnosť sa tak bude môcť nielen informovať, ale tiež podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri revidovaní a aktualizácii zoznamu a dĺžky kúpacej sezóny. ÚVZ SR by ich mal následne primerane zohľadniť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič.

Novela okrem iného ukladá úradu povinnosť vypracovať pre Európsku komisiu hodnotiace správy o kvalite vôd určených na kúpanie s klasifikáciou tejto vody. Tieto správy má predkladať prostredníctvom envirorezortu každoročne do 31. decembra. Regionálne ÚVZ dostanú právomoc vydávať zákaz kúpania vo vode určenej na kúpanie, ak nespĺňa požiadavky na jej kvalitu, ktorá vyplýva z implementácie európskej smernice.

Právna norma tiež bližšie špecifikuje povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk. Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska by mal napríklad povinne informovať verejnosť počas kúpacej sezóny o profile vody určenej na kúpanie, o jej klasifikácii, krátkodobom znečistení, charaktere mimoriadnej situácie s jej predpokladaným trvaním. Ustanovenie zároveň však vymedzuje aj vody, na ktoré sa požiadavky implementovanej smernice nevzťahujú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: