6. Pracovnej konferencie II. kliniky detí a dorastu a IV. Démantovho dňa sa zúčastnilo 230 účastníkov

Dňa 27. septembra 2012 sa v Posluchárni č. 1 Lekárskej  fakulty UPJŠ, Trieda SNP č. 1 v Košiciach konala 6. Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice a IV. Démantov deň, ktoré boli určené pre lekárov pediatrických lôžkových zariadení, praktických lekárov pre deti a dorast, lekárov pracujúcich v špecializovaných pediatrických ambulanciách a ostatných záujemcov z radov odbornej verejnosti.

Konferencia  bola venovaná 101. výročiu narodenia prof. Démanta, významného pediatra, ktorý pôsobil aj ako prednosta detskej kliniky v Košiciach a bol aj dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice, MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a v slávnostnom predsedníctve zaujali miesta predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti prof. MUDr. T. Šagát, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatriu prof., MUDr. P. Bánovčin, CSc., riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice MUDr. I. Urbančíková, MPH, dekan LF UPJŠ dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.

Celkovo bolo registrovaných vyše 230 účastníkov, ktorí si vypočuli zaujímavé odborné prednášky prezentované významnými slovenskými odborníkmi a tiež autormi z organizujúceho pracoviska. Jednotlivé bloky boli venované pediatrickej endokrinológii, neonatológii, kardiológii, gastroenterológii ale aj hraničným odborom ako psychiatrickej, dermatologickej, nefrologickej, pediatricko-urologickej, neurologickej problematike či očkovaniu. Prednášali viacerí primári a prednostovia pediatrických lôžkových zariadení, ale aj mikrobiológ prof. RNDr. L. Ebringer, DrSc., a MUDr. M. Hrebík, námestník generálneho riaditeľa NÚSCH pre Detské kardiocentrum a tiež ktorí zaujali poslucháčov veľmi zaujímavými prednáškami. MUDr. Hrebík zároveň pôsobil v úlohe „krstného otca“ pri uvádzaní do života knihy „Obezita a jej vplyv na kardiovaskulárny systém v detskom veku“ autorov Schusterová, Kuchta, Jurko (vydala Osveta v roku 2012).

Dňa 28.09.2012 nadväzovala na pracovnú konferenciu II. kliniky detí a dorastu, ako satelitné podujatie, XIV. Konferencia mladých pediatrov Slovenska. Jej prvý ročník sa konal „na Východe“ už v roku 1984. O pokračovanie v tejto tradícii boli organizátori opakovane požiadaní a tak v Košiciach privítali vyše 130 mladých pediatrov z viacerých významných slovenských pracovísk i z Českej republiky. Ich účasť nasvedčuje tomu, že pediatria u nás má kvalitné „podhudbie“ a mladých kolegov, ktorí chcú pediatriu rozvíjať aj v slovenských podmienkach.

K mladosti patrí aj súťaživosť, tak na tomto podujatí boli odbornou komisiou aj samotnými poslucháčmi ocenené po 3 najlepšie prednášky. Vedecký výbor ocenil na prvom mieste mladých pediatrov z Banskej Bystrice (Trúsiková, Okáľová, Bubanská - Chorea ako klinický prejav antifosfolipidového syndrómu). Na druhom mieste sa umiestnili dve práce (Janíková, Bánovčin - Dolný Smokovec, Martin) - Vývin a kvalita kostnej hmoty u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka a tiež Škodová - Recidivující pneumokoková meningitída, na 3. mieste boli taktiež dve práce (Miková, Pechočiaková, Jakubička (Nitra) - Význam merania krvného tlaku u PLDD alebo čo sa skrývalo za jednorazovým zvýšením TK u asymptomatickej pacientky, Lešková, Töröková, Smolová (Košice) - Osteomyelitída u dojčaťa. Najviac hlasov z auditória získala MUDr. Škodová z Prostějova (Recidivující pneumokoková meningitída), na druhom mieste bola Lešková a kolektív a na 3. mieste Kirschová, Fehérová, Homolyová, Nigut, Feketeová, Pisarčíková (Košice) - Nezvyčajná manifestácia cudzieho telesa v dýchacích cestách.

Podujatie splnilo svoj význam a boli naň zo strany zúčastnených pozitívne ohlasy. Vďaka za bezproblémový priebeh patrí aj poverenému organizátorovi SAMEDI, s.r.o. i podporujúcim firmám.

Autor článku: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Dátum zverejnenia: