Seniori študujú na Univerzite tretieho veku už dvadsať rokov

V septembri začal nový školský rok na Lekárskej fakulte UPJŠ nielen pre študentov denného štúdia, ale aj študentov postgraduálneho štúdia a do školských lavíc zasadli aj seniori, ktorí sa rozhodli pre štúdium na Univerzite tretieho veku. Tá vznikla v Košiciach pred dvadsiatimi rokmi, pričom na príprave a realizácii štúdia sa podieľajú všetky košické vysoké školy. Na Lekárskej fakulte UPJŠ prebieha výučba v odbore Medicína, ktorá je aktuálne jedným z troch najobľúbenejších výučbových odborov seniorov.

Univerzita tretieho veku v Košiciach vznikla 3. marca 1992 na základe Zákona č. 131/2002 o vysokých školách ako záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Sídli pri domovskej Technickej univerzite Košice a jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných odboroch ľuďom nad 40 rokov veku, predovšetkým seniorom, ktorí týmto štúdiom napomáhajú svojmu osobnému rozvoju a neraz si ním i plnia nesplnené životné sny. Hlavne preto, že nemohli z rôznych dôvodov študovať v mladosti. Mnohí študenti Univerzity tretieho veku sa však rozhodnú pre štúdium, aj keď už majú vysokoškolský titul. Jednoducho preto, aby boli aj vo vyššom veku aktívni, trávili zmysluplne voľný čas a boli v spoločnosti iných ľudí.

Prvý ročník štúdia je spoločný a prebieha na Technickej univerzite v Košiciach, kde študenti absolvujú vstupné prednášky zo všetkých odborov. Jeho odborným garantom je prorektor pre vzdelávanie TUKE. Po ukončení dvoch semestrov štúdia si  študenti vyberajú z desiatich odborov, v ktorých pokračujú ďalšie dva roky. Venovať sa môžu informatike a telekomunikačnej technike, stavebníctvu a architektúre, dejinám umenia, psychológii, vplyvu životného prostredia  na zdravie človeka,  ekonomike a hospodárstvu, veterinárnej medicíne, medicíne, právu alebo anglickému jazyku.

Odbor Medicína viedla 18 rokov bývalá prednostka Ústavu hygieny na Lekárskej fakulte UPJŠ prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc. následne ho prebrala pred dvoma rokmi doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. z  Ústavu verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„V odbore medicína sa študenti oboznamujú najmä s vybranými témami v oblasti prevencie, napríklad prevencii civilizačných ochorení, význame antioxidantov v potrave, farmakoterapii či duševnej hygiene v starobe, vplyve životného prostredia na ľudský organizmus a podobne. Získavajú tiež základné informácie o niektorých ochoreniach, napríklad diabete, infekčných ochoreniach v staršom veku, ochoreniach prenosných zo zvierat na človeka, duševnými chorobami, s príčinami nádorov, ich diagnostikou a prevenciou, chorobami pohybového aparátu a podobne. Prednášky vedú nielen súčasní zamestnanci lekárskej fakulty, ale svojimi kvalitnými vedomosťami ich obohacujú aj učitelia na zaslúžilom odpočinku,“ hovorí doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. z  Ústavu verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulty UPJŠ.

Ľudia vo vyššom veku sa rozhodujú pre túto formu štúdia z viacerých dôvodov – cítia potrebu na sebe pracovať, rozširujú si obzor a vedomosti či hľadajú naplnenie pri prechode z pracovnej aktivity do dôchodku. Pre odbor medicína sa neraz rozhodnú preto, že ich alebo niekoho iného v rodine trápia zdravotné ťažkosti, či naopak, chcú sa udržať dlho v dobrom zdraví a hľadajú návod na to, ako zdravo žiť.

„Takéto štúdium pomáha seniorom nielen nájsť zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizácie, ale tiež zlepšuje ich psychickú i fyzickú kondíciu a pomáha predchádzať beznádeji starších ľudí či pocitu osamotenia alebo strachu zo smrti  po strate životného partnera. Prispieva tiež k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a pomáha pestovať pozitívne sebahodnotenie. A čo sa týka samotného odboru medicíny, ten navyše napomáha viesť zdravší život, keďže jeho poslucháči uvádzajú mnohé poznatky získané z prednášok do svojho života i života svojich blízkych,“ podotýka doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., podľa ktorej medzi študentmi prevažujú ženy a vyššie vekové ročníky – ľudia po päťdesiatke, šesťdesiatke, dokonca aj po sedemdesiatke. Najstarším je momentálne študent tretieho ročníka odboru medicína, ktorý má 86 rokov.

V posledných dvoch rokoch sa študenti odboru medicína podieľajú na výskume CINDI, pri ktorom sa dotazníkovou formou zisťuje ich životný štýl v porovnaní s rovnako starými, ale needukovanými seniormi. Výsledky potvrdzujú, že sú študujúci seniori zdravší a vitálnejší po telesnej i duševnej stránke ako ich pasívnejší rovesníci a to hlavne preto, že získané poznatky uplatňujú vo svojom v každodennom živote. Zároveň trpia menej často depresiami a život pre nich nadobúda nový zmysel.

Vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ vychádza výučbe v rámci Univerzity tretieho veku  maximálne v ústrety. „Aj keď máme veľký počet denných študentov, sme ústretoví aj voči seniorom, ktorých veľký záujem o štúdium v odbore medicína nás naozaj teší. Dá sa pritom očakávať, že počet študentov Univerzity tretieho veku bude v budúcnosti narastať. Priemerný vek populácie sa totiž zvyšuje, pričom seniorov čoraz viac zaujímajú témy týkajúce sa zdravia,“ poznamenáva dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Podľa prorektora pre vzdelávanie na TUKE prof. Ing. Pavla Raschmana, CSc. je poslaním Univerzity tretieho veku v Košiciach sprístupniť vhodnou formou starším ľuďom súčasné poznatky vo vybraných odboroch a umožniť tým zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti,  školstva, vedy a techniky aj tým občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení v aktívnom každodennom procese.  Záujem seniorov o oblasti štúdia sa rokmi mení, v tomto školskom roku je najväčší o odbory Človek - zdravie - životné prostredie - spôsob života, Psychológia a  Medicína.

„Štúdium na Univerzite tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem oň je však veľký, do prvého ročníka sa prihlasuje každoročne do sto nových študentov, pričom mnohí sa opakovane zapisujú na štúdium rôznych odborov. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky, no už sa pohybujeme na hranici kapacitných možností. Štúdium je 6-semestrálne a jeden semester má 14 zhruba trojhodinových prednášok. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou v aule za prítomnosti predstaviteľov univerzít a fakúlt, ktorí sa podieľajú na výučbe a absolventi štúdia získajú  osvedčenie o absolvovaní univerzity tretieho veku. Ich motiváciou však nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami,“ dodáva prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: