Nemocnica Košice-Šaca výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení Unipharma, sa stala výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študenti budú môcť čerpať praktické zručnosti na novozriadených klinikách. Špičkoví lekári viacnásobne ocenenej súkromnej nemocnice sa budú snažiť budúcim kolegom odovzdať čo najviac skúseností a poznatkov, čo by ich malo pripraviť na lekársku prax na najvyššej úrovni na území celého Slovenska.

Nemocnica Košice-Šaca v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika zriadila tri kliniky, ktoré majú prispieť k špičkovému vzdelaniu budúcich lekárov, špecialistov. Pri existujúcej Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, zriaďovacími listinami vznikli Interná klinika, Chirurgická klinika a Gynekologicko-pôrodnícka klinika. Študenti si budú môcť začať rozširovať svoje profesionálne obzory už v tomto akademickom roku.

Toto rozhodnutie predstavuje výhodu pre obe inštitúcie. „Oceňujeme, že môžeme týmto krokom prispieť k príprave budúcich lekárov na prax. Pre Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a jej študentov bude devízou možnosť vyskúšať si prácu po boku tých najkvalitnejších špecialistov v špičkovej a viacnásobne pacientmi ocenenej nemocnici. Na strane druhej, naša nemocnica, ktorá jediná na Slovensku je držiteľom ocenenia Slovak Gold Exclusive, bude v budúcnosti potrebovať aj nových odborníkov, ktorí môžu vzísť práve zo súčasných študentov,“ povedal Juraj Vančík, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca.

Za prednostu Internej kliniky bol vymenovaný MUDr. Juraj Vančík, PhD., prednostom Chirurgickej kliniky je MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. a prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Ján Richnavský, PhD.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vznikla v roku 2003. So spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 952 zamestnancov, z toho 179 lekárov, 319 sestier, 454 zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 72%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,48 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 16700 pacientov. Počet operačných výkonov je viac ako 9100 ročne a približne 1450 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách je ročne ošetrených viac ako 531 tisíc osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 754 tisíc. V nemocnici sa nachádzajú aj pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Priemerný počet pacientov ošetrených na týchto pracoviskách je 516 tis. osôb ročne s počtom výkonov 1,24 mil. ročne. Súčasťou nemocnice je aj diagnostické centrum.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: