Najstarší študent medicíny má 86 rokov

V septembri sa začal nový školský rok na Lekárskej fakulte (LF) UPJŠ nielen pre študentov denného štúdia, ale aj študentov postgraduálneho štúdia a do školských lavíc zasadli aj seniori, ktorí sa rozhodli pre štúdium na Univerzite tretieho veku. Najstarší z nic sa už blíži k deväťdesiatke.

Univerzita tretieho veku vznikla v Košiciach pred dvadsiatimi rokmi, pričom na príprave a realizácii štúdia sa podieľajú všetky košické vysoké školy. Na LF UPJŠ prebieha výučba v odbore Medicína, ktorá je aktuálne jedným z troch najobľúbenejších výučbových odborov seniorov.

Odbor Medicína viedla 18 rokov bývalá prednostka Ústavu hygieny na LF UPJŠ prof. Kamila Bernasovská, následne ho prebrala pred dvoma rokmi Tatiana Kimáková z Ústavu verejného zdravotníctva.

„V odbore medicína sa študenti oboznamujú najmä s vybranými témami v oblasti prevencie, napríklad prevencii civilizačných ochorení, význame antioxidantov v potrave, farmakoterapii či duševnej hygiene v starobe, vplyve životného prostredia na ľudský organizmus a podobne,“ povedala Kimáková.

Ľudia vo vyššom veku sa rozhodujú pre túto formu štúdia z viacerých dôvodov. Cítia potrebu na sebe pracovať, rozširujú si obzor a vedomosti či hľadajú naplnenie pri prechode z pracovnej aktivity do dôchodku. Pre odbor medicína sa neraz rozhodnú preto, že ich, alebo niekoho iného v rodine trápia zdravotné ťažkosti, či naopak, chcú sa udržať dlho v dobrom zdraví a hľadajú návod na to, ako zdravo žiť.

„Takéto štúdium pomáha seniorom nielen nájsť zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizácie, ale tiež zlepšuje ich psychickú i fyzickú kondíciu a pomáha predchádzať beznádeji starších ľudí či pocitu osamotenia alebo strachu zo smrti po strate životného partnera. Prispieva tiež k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a pomáha pestovať pozitívne sebahodnotenie. A čo sa týka samotného odboru medicíny, ten navyše napomáha viesť zdravší život, keďže jeho poslucháči uvádzajú mnohé poznatky získané z prednášok do svojho života i života svojich blízkych,“ dodala Kimáková, podľa ktorej medzi študentmi prevažujú ženy a vyššie vekové ročníky – ľudia po päťdesiatke, šesťdesiatke, dokonca aj po sedemdesiatke. Najstarším je momentálne študent tretieho ročníka odboru medicína, ktorý má 86 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: