PROBIOTECH - kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky

 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v historickej aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika uskutočnilo diskusné podujatie o vede s názvom Predstavenie PROBIOTECH-u - Kompetenčného centra pre biomodulátory a výživové doplnky. V rámci neho vystúpil so svojou prednáškou prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ MVDr. Alojz Bomba, DrSc., ktorý prezentoval hlavný cieľ dlhodobej koncepcie výskumnej činnosti ústavu v nasledujúcom období. Jedná sa o vybudovanie špičkového výskumného pracoviska medzinárodnej úrovne etablovaného nielen v domácej vedecko-výskumnej základni, ale aj v medzinárodnom výskumnom priestore a jeho výskum bude zameraný na uplatnenie nových a efektívnejších postupov v prevencii srdcovo-cievnych a nádorových chorôb využitím probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok. Kompetenčné cent rum zahŕňa výskum a aplikáciu priobiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok tak v oblasti humánnej ako aj veterinárnej medicíny.

„V rámci riešenia projektu PROBIOTECH bude na Ústave experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v súlade s jeho výskumným programom realizovaná komplexná rekonštrukcia výskumných priestorov a vybavenie novou prístrojovou technikou. Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky je zamerané na špičkový výskum v oblasti využitia probiotických mikroorganizmov, naturálnych bioaktívnych látok a funkčných potravín v prevencii srdcovo-cievnych a nádorových chorôb, ktoré v spolupráci so súkromnou sférou zabezpečuje využitie získaných výsledkov v praxi. Strategickým cieľom projektu je podporiť a zlepšiť dlhodobú spoluprácu medzi akademickými inštitúciami a priemyslom, stimulovať konkurencie schopnosť a aplikovaný priemyselný výskum, zefektívniť výmenu poznatkov a šírenie nových technológií, vytvoriť dostatočné množstvo excelentných vedeckých výstupov a zavádzať osvedčené efektívne postupy v oblasti riadenia výskumu a vzdelávania,“ vysvetlil MVDr. Alojz Bomba, DrSc., podľa ktorého bol žiadateľom o grantový príspevok Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a jeho partnermi sú Neurobiologický ústav SAV, Parazitologický ústav SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Výskumný ústav mliekarenský, a.s. Žilina a IMUNA PHARM, a.s.

V najbližšom období by sa mala realizovať rekonštrukcia 11 laboratórnych priestorov na Ústave experimentálnej medicíny v budove Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach a ich vybavenie laboratórnym nábytkom, príprava podkladov potrebných pre verejné obstarávanie na nákup prístrojov, zariadení, chemikálií a laboratórneho materiálu a v budúcom roku je v pláne zakúpenie potrebnej prístrojovej techniky. Hlavným zámerom projektu je integrovať vedecko-výskumný potenciál v regióne a na Slovensku v oblasti probiotického výskumu a využiť jeho výsledky v praxi v prevencii srdcovo-cievnych a nádorových chorôb pri znižovaní zdravotných rizík v dôsledku týchto ochorení.

„Výskumný program Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF bude v nastávajúcom období zameraný na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v patogenéze aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu a možnosti jej modulácie probiotickými mikroorganizmami a naturálnymi bioaktívnymi látkami v prevencii oboch chorôb. Pri riešení uvedenej problematiky sa bude naše pracovisko usilovať efektívne využívať ľudský a materiálny potenciál Kompetenčného centra a medzinárodnú spoluprácu,“ konštatuje MVDr. Alojz Bomba, DrSc.,

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: