Finančný dar Ligy proti rakovine pacientom v regióne výrazne skráti čakanie na výsledky

Takmer všetky získané peniaze sa použili najmä na kúpu diagnostických setov a dodatočného drobného technického vybavenia.

V praxi to znamená, že v spolupráci s Ústavom lekárskej Biológie sa zaviedlo molekulovo-genetické vyšetrenie mutácie génu EGFR v pľúcnych karcinómoch a vyšetrenie na dôkaz mutácií v géne BRAF v malígnych melanómoch a iných malignitách. Tieto vyšetrenia sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou modernej diagnostiky a terapeutickej predikcie týchto mimoriadne častých malignít. Obe vyšetrenia v rovnakej miere napomáhajú pri výbere individuálne prispôsobenej liečby pacientov. Zavedením týchto metodík sa pre pacientov v regióne výrazne skrátila doba čakania na výsledky.

Z prostriedkov darovaných Ligou sme ďalej rozšírili možnosti cytogenetickej analýzy pomocou metodiky FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia), ktorá je zameraná hlavne na solídne tumory mäkkých tkanív, mozgu a malignity detského veku.

Tieto vyšetrenia identifikujú mutácie génu priamo v nádorovej vzorke. Umožňuje to stanovenie presnej diagnózy, prognózy alebo predikcie terapeutickej odpovede.

Ďalšou novinkou je zavádzanie vyšetrenia prítomnosti infekcie HPV ( human papilloma virus ) pomocou CISH ( chromogenna in situ hybridizácia ) z bioptického materiálu.

Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1986 a od svojho počiatku bolo známe svojou vysokou kvalitou a erudíciou. Postupne prešlo mnohými zmenami snažiac sa udržať krok s celosvetovými trendmi diagnostických postupov.

Oddelenie vykonáva nielen pre U N L. Pasteura, ale aj iné zdravotnícke zariadenia tieto diagnostické činnosti:

  • bioptické vyšetrenia takmer v celom spektre nádorovej a nenádorovej chirurgickej a klinickej patológie
  • gynekologické a negynekologické cytologické vyšetrenia (exfoliatívna cytológia, tenkoihlová cytológia)
  • rýchle peroperačné biopsie pre všetky chirurgické odbory
  • komplexné diagnostické a prediktívno-prognostické imunohistochemické vyšetrenia

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: