Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizovali trojdňové stretnutie riešiteľov medzinárodnej štúdie HBSC na Slovensku

V závere uplynulého týždňa sa v Košiciach uskutočnilo trojdňové medzinárodné stretnutie riešiteľov HBSC štúdie (Health Behaviour in School Aged Children), čo je medzinárodná štúdia, ktorá sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v rôznych krajinách sveta už takmer tridsať rokov. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a v súčasnosti sa do nej zapája už 43 prevažne európskych krajín. Riešitelia tejto štúdie, teda národné tímy, sa stretávajú pravidelne dvakrát do roka. Októbrové stretnutie v Košiciach bolo jedným z pravidelných stretnutí výskumníkov z rôznych krajín, no na Slovensku sa konalo od vzniku štúdie vôbec prvý krát (v dňoch 25.-27. októbra 2012).

„Obsah stretnutia bol zameraný na prípravu zberu dát realizovaného na prelome rokov 2013/2014. Jednotlivé národné tímy riešili na mítingu protokol, teda otázky, ktoré budú predmetom ďalšieho zberu dát a formu dotazníka. Diskutovali sme aj  o smerovaní HBSC štúdie do budúcna, hlavne možnostiach zapojenia mladých ľudí do štúdie, či už pri samotnej realizácii prieskumu, ale aj interpretovaní výsledkov,“ hovorí koordinátorka medzinárodného stretnutia v Košiciach doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. z Ústavu verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ.

Medzinárodnú koordinátorku štúdie HBSC  prof. Candace Currie z Veľkej Británie veľmi teší, že sa medzinárodné stretnutie HBSC po prvýkrát uskutočnilo na Slovensku. „Organizovanie týchto podujatí v účastníckych krajinách nám umožňuje lepšie pochopiť kultúrne odlišnosti života detí, ktoré v danej krajine žijú. V tejto chvíli nás čaká dôležitá práca. Posledná prierezová štúdia bola realizovaná v roku 2009/2010 a jej zistenia boli publikované v národných správach, medzinárodnej správe ale aj vedeckých prácach.

No kľúčovým cieľom tejto štúdie je transfer poznatkov z akademickej sféry do praxe a ich využitie pri príprave programov a politík, ktoré môžu zlepšiť zdravie mladých ľudí. V Košiciach sme pracovali na príprave protokolu nasledujúcej štúdie, ktorá bude realizovaná v roku 2013/2014. Niekoľko dní sme intenzívne pracovali na spoločných cieľoch a to v spolupráci zástupcov viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky. Sme veľmi vďační hostiteľskému tímu ale i sponzorujúcemu kanadskému tímu za túto možnosť,“ poznamenala.

Koordinátor kanadského tímu HBSC a spoluorganizátor podujatia John Freeman, PhD. na tlačovej konferencii k podujatiu uviedol, že slovenský a kanadský tím majú veľký záujem na budovaní zdravých škôl, kde sa školáci môžu rozvíjať intelektuálne, fyzicky i emocionálne. „Očakávali sme, že  stretnutie vytvorí príležitosti pre vzájomnú spoluprácu a výskum v kritických oblastiach a som rád, že sme mohli sponzorovať toto dôležité stretnutie v Košiciach,“ podotkol.

Mítingu sa zúčastnilo približne 90 výskumníkov z viac ako 20 krajín Európy a tiež Kanady a Izraela. Na jeho organizácii sa podieľal slovenský tím z Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ a kanadský tím z Queen’s University, ktorý tiež výrazne prispel k finančnej podpore podujatia. Stretnutie podporila aj Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, v ktorej priestoroch sa podujatie konalo. Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, ktorý v kontexte medzinárodného stretnutia riešiteľov štúdie konštatoval, že "všetky politiky zamerané na podporu zdravia mladej generácie, či už na národnej alebo na lokálnej úrovni, nutne potrebujú získať svoj oporný bod v konkrétnych a reálnych zisteniach o výskyte problémov, ktorými je zdravie mladých ohrozené. Zároveň musia rozumieť mechanizmom, ktoré stoja v pozadí týchto problémov. Štúdia HBSC je práve takýmto zdrojom informácií, z ktorého môžeme vychádzať aj pri tvorbe mestských politík sledujúcich podporu zdravia".

Podľa prodekana Lekárskej fakulty UPJŠ LF prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., by médiá, verejnosť i politikov mali mimoriadne zaujímať výsledky tejto pozoruhodnej štúdie, ktorá poskytuje dôležité informácie, na základe ktorých je možné pripravovať programy a ovplyvniť zdravie tínedžerov s dopadom na ich ďalší život. Výsledky štúdie majú podľa jeho slov obrovský význam, lebo napovedajú o tom, aká nám vyrastá generácia a aké návyky má mladá generácia. „Správa dokonale mapuje situáciu na Slovensku a určite už dnes vieme povedať, ako spôsob života ovplyvní život na ďalšie desiatky rokov,“ poznamenal.

Význam štúdie vyzdvihol aj dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorého teší, že pracovníci UPJŠ LF tvoria základ slovenského národného tímu: „Lekárska fakulta UPJŠ neustále intenzívne buduje výskumnú infraštruktúru a výskumné kapacity, čoho výsledkom sú excelentné vedecké tímy, ktoré
sa podieľajú na významným medzinárodných projektoch. Príkladom je práve štúdia HBSC, ktorej výsledky majú celospoločenský význam,“ zdôraznil Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Na činnosti národného tímu HBSC sa podieľa okrem pracovníkov Ústavu verejného zdravotníctva UPJŠ LF aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach a Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

Čo je HBSC štúdia

„Health Behaviour in School Aged Children“  je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (Veľká Británia, Fínsko a Nórsko). Postupne sa pridávali ďalšie štáty a v súčasnosti na štúdii koordinovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou spolupracuje už 43 krajín a predstavuje prestížnu výskumnú štúdiu zameranú na zdravie a životný štýl detí a školákov. Poznatky týkajúce sa zdravia a s ním súvisiaceho správania školákov sú dôležité pre tvorbu efektívnych programov podpory zdravia, vzdelávacích programov v oblasti zdravia a sledovanie ich účinnosti, a to nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. HBSC štúdia má slúžiť ako podkladová informácia pre tvorbu na zdravie orientovaných politík na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni a tiež má byť relevantným zdrojom informácií pre novinárov, rodičov, učiteľov a ostatných skupín ľudí pracujúcich s mládežou.

Posledný zber údajov sa uskutočnil v roku 2009/2010 pričom na Slovensku sa ho zúčastnilo vyše 8000 žiakov základných škôl. Národná správa prezentujúca základné zistenia z tohto zberu bola vydaná minulý rok a zaslaná na základné školy, Ministerstvo školstva SR a mnohé ďalšie inštitúcie. Nasledujúci zber údajov je plánovaný v roku 2013/2014 a práve táto téma rezonuje aj na stretnutí v Košiciach.

HBSC správa školy - Sociálne determinanty zdravia školákov (.doc 13 113 kB)

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: