Košický deň cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a VUSCH, a.s. zorganizovala v závere uplynulého týždňa Sympózium s medzinárodnou účasťou s názvom Košický deň cievnej chirurgie. Cieľom odborného podujatia zameraného na ochorenie krčnicových artérií bola nielen výmena nových skúseností a poznatkov v danej oblasti, ale aj diskusia o včasnom záchyte ischemických ochorení mozgu a ich prevencii.

„Sympózium s takýmto zameraním sa na Slovensku ešte nekonalo. Jednalo sa o  pilotné podujatie a boli by sme radi, keby sa stalo tradíciou, pretože problematike ochorení karotických artérií nie je u nás venovaná taká pozornosť, akú by zaslúžila.

Na Slovensku totiž chýba projekt na preventívne vyšetrenie krčnicových tepien, ktoré by včas odhalilo ich zúženie či iné postihnutie u pacienta a pomohlo predchádzať závažným následkom, ktoré so sebou prináša náhla cievna mozgová príhoda. Popritom liečba tohto ochorenia  je vždy lacnejšia, ako jeho následky,“ konštatuje odborná garantka podujatia, prednostka Kliniky cievnej chirurgie prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

V Košiciach sa zišli najlepší odborníci na chirurgickú a intervenčnú liečbu v danej oblasti v strednej Európe a diskutovali aj o výhodách a nevýhodách chirurgických a intervenčných zákrokov na krčnicových tepnách. V rámci programu sa uskutočnil aj prenos videozáznamu z operačnej sály do kongresovej sály.

„Teší nás, že pozvanie prijali takí odborníci z okolitých krajín, akými sú profesor Csaba Dzsinich z Budapešti, ktorý je nestorom modernej maďarskej cievnej chirurgie a v mnohých oblastiach posunul cievnu chirurgiu v strednej Európe výrazne dopredu, profesor Lajos Mátyás z Miškolca, s ktorým Klinika cievnej chirurgie úzko spolupracuje v rámci cezhraničného programu Košického samosprávneho kraja a špičkový český odborník v oblasti karotických tepien doktor Dušan Kučera z Ostravy,“ poznamenáva prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

Ako vysvetľuje, pod viac ako polovicu úmrtí na Slovensku sa podpisujú kardiovaskulárne ochorenia, pričom väčšina  pacientov zomiera v dôsledku srdcového infarktu myokardu, no veľa ich prichádza o život aj po náhlej cievnej mozgovej príhode. A tí, ktorí mozgovú porážku prežijú, ostávajú neraz po zvyšok života so závažným zdravotným postihnutím, čo zaťažuje zdravotný aj sociálny systém, pretože pacienti sú zväčša imobilní, odkázaní na pomoc príbuzných alebo sociálnych pracovníkov.

„Príčinou náhlych cievnych mozgových príhod je podobne ako pri infarkte myokardu v prevažnej väčšine prípadov ischemia, teda nedokrvenie, v tomto prípade mozgu, v dôsledku sklerotického postihnutia tepien, teda upchatia ciev.

Keďže pacienti s ichemickou poruchou srdca majú zvyčajne problémaj s upchávaním iných ciev, vrátane krčnicových tepien zásobujúcich mozog krvou, bolo by ich vhodné aktívne ich vyhľadávať a podrobovať preventívnym prehliadkam, čím by sa zvýšila záchytnosť ochorení a včasná liečba by pomohla zachraňovať zdravie a životy. Pretože je vždy finančne výhodnejšie vynaložiť náklady na včasnú operáciu, ako následnú liečbu a starostlivosť o postihnutého pacienta. Preto je nevyhnutné pacientov aktívne vyhľadávať a dostať ich do nemocnice ešte pred tým, ako u nich dôjde k náhlej cievnej mozgovej príhode s vážnymi následkami,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., podľa ktorej sa dá zúženie krčnicových tepien odstrániť chirurgicky (intervenčne), alebo endovaskulárne, teda za použitia stentu (kovovej výstuže) vnútri cievy. Každý z týchto postupov má svoje výhody i nevýhody, preto je potrebné liečebný postup u každého pacienta individuálne zhodnotiť.

Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VUSCH, a.s.

Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VUSCH, a.s. jestvuje od roku 2008. Jej predchodcom bolo oddelenie cievnej chirurgie, ktoré sa v roku 2005 delimitovalo z bývalej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1 do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, s čím súviselo niekoľkonásobné zvýšenie počtu cievnych operácií zrealizovaných ročne. Na klinike sa operujú krčnicové tepny, brušné aorty a periférne cievy a dobre rozvinutá je aj intervenčná metóda liečby. Ako súčasť jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk na liečbu srdcovo-cievnych ochorení v Slovenskej republike poskytuje klinika zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR. Vznikom kliniky sa výrazne zlepšili podmienky pre výučbu medikov i postgraduálne vzdelávanie lekárov v danej oblasti. Klinika cievnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku a tiež sa podieľa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme. Zároveň plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: