korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Cenu ministra školstva získali aj dvaja pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič viaceré osobnosti vedy a techniky a úspešné vedecko-technické tímy a medzi ocenenými boli aj pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ceny získali:

V kategórii Osobnosť vedy a techniky:

MVDr. Ján Rosocha, CSc., prednosta Združenej tkanivovej banky, ktorý svojím výskumom poukázal na doposiaľ nepredstaviteľné možnosti aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločensky závažných ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov:

MUDr. Pavol Joppa, PhD., vysokoškolský učiteľ – odborný asistent z Kliniky pneumológie a ftizeológie za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Združená tkanivová banka sa venuje príprave tkanivových a bunkových transplantátov a výskumu v tejto oblasti. Vykonáva výskum v oblasti ľudských adultných mezenchýmových a krvotvorných kmeňových buniek, výskum v oblasti porúch plodnosti a rieši úlohy biomedicínskeho výskumného smeru Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Je súčasťou centra excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG.

Hlavným výskumným zameraním Kliniky pneumológie a ftizeológie je sledovanie systémových komplikácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc a spánkového apnoe. Na klinike bola zriadená výskumná „Jednotka pre štúdium metabolických porúch u pacientov s respiračnými chorobami“, v ktorej sú vykonávané vyšetrenia ako nepriama kalorimetria, sledovanie bazálneho energetického metabolizmu, spiroergometrické vyšetrenia, euglykemický hyperinzulínový zámok a biopsia tukového tkaniva.

Ďalšie výskumné zameranie kliniky súvisí s realizáciou programu „Fluorescenčná diagnostika a fotodynamická liečba bronchogénneho karcinómu“, a to v spolupráci s Východoslovenským onkologickým ústavom, Ústavom biológie LF UPJŠ a Ústavom biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Uvedené výskumné zámery boli/sú podporované grantmi VEGA, APVV a grantmi Ministerstva zdravotníctva SR.

V roku 2009 sa klinika stala súčasťou centra excelentnosti CEVA v rámci projektu „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA)“, podporeného Ministerstvom školstva SR z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Lekárska fakulta UPJŠ:

Lekárska fakulta v Košiciach bola zriadená v roku 1948 ako pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto organizačnom zväzku bola až do roku 1959, kedy sa spolu s Filozofickou fakultou UPJŠ v Prešove začlenila do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Lekárska fakulta UPJŠ sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce povolanie zaoberá bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných ale aj medzinárodných projektov v rámci svojich výskumných centier excelentnosti budovaných z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ, ako aj kvalitu štúdia, ktorá bude zohľadňovať aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: