Chybné držanie tela, skolióza a kyfóza

Chybné držanie tela, skolióza a kyfóza
Zdroj: bigstockphoto.com

Chybné držanie tela je najčastejšou deformitou trupu u detí a dospievajúcich, ktorej príčinou je dysbalancia svalov trupu spôsobená dlhodobým preťažovaním nevhodnými polohami (najmä dlhodobé sedenie). Prejavuje sa zhrbením trupu s predsunutým držaním ramien a odstávajúcimi lopatkami, ako aj oslabeným brušným svalstvom. O chybnom držaní hovoríme, ak je dieťa schopné aktívnym svalovým úsilím chybné držanie tela korigovať.

Po vyšetrení pacienta a vylúčení iných príčin deformít chrbtice je odporučená cielená RHB – liečebná telesná výchova na korekciu svalovej dysbalancie. Pri včasnom zachytení a intenzívnom cvičení je možná úplná korekcia deformity. Pri pretrvávaní stavu, alebo pri ťažšom klinickom náleze, je možné aplikovať tzv. upomínaciu bandáž.

Upínacia bandáž

Táto textilná pomôcka vo forme popruhov, ktoré pri zapnutí ťahom ramien dozadu vyrovnávajú chrbticu, sa používa krátkodobo do 2 hodín denne pri sedení. Samozrejme, je nevyhnutné pokračovať i v cvičení. V prípade, ak sa deformita nezachytí včas, môže chybné držanie prejsť do chybného postavenia, kedy pacient deformitu trupu aj napriek svalovému úsiliu nedokáže plne vyrovnať – pretrváva zvýraznená hrudná kyfóza. V tomto prípade, ak nepostačujú predošlé liečebné postupy (RHB, upomínacia bandáž), je vhodné indikovať korzet. Ide o plastovú celotrupovú objímku, ktorá tlakom na vrchol zakrivenia chrbtice narovnáva krivku. Nosí sa podľa určenia lekára pri sedení, na noc, eventuálne celý deň.

Korzet ako nevyhnutnosť

Zhrbenie chrbtice počas dospievania, spojené s bolesťami, môže najmä u chlapcov upozorniť na Scheuermannovu chorobu chrbtice. V tomto prípade je po vyšetrení lekárom (špecialistom – ortopédom) a po zhodnotení RTG snímok, často potrebný korzet. Cvičenie, polohovanie chrbtice, ako aj plávanie, sú dôležitým doplnkom liečebnej stratégie. Korzet sa zvyčajne nosí do ukončenia rastu.

Skolióza

Skolióza je deformita trupu charakterizovaná najmä vybočením do strany, i keď je prítomný aj určitý stupeň zaguľatenia chrbtice a rotácie jednotlivých stavcov. Príčina je v prevažnej väčšine prípadoch neznáma, v ostatných ide o vrodené zmeny na chrbtici, neuromuskulárne ochorenia, svalové ochorenia, poúrazové stavy atď.

Postihuje najmä dievčatá v adolescentom veku, najčastejšie sa prejaví počas prudkého rastového obdobia. Je známa rodinná predispozícia, preto je vždy vhodné vyšetriť aj súrodencov. Skolióza postihuje celú chrbticu, ale aj jej časti, podľa toho hovoríme o krčnej, hrudnej, driekovej a najbežnejšej hrudnodriekovej krivke. Podľa tvaru krivky je najčastejšia esovitá krivka „S“ a veľkooblúková krivka tvaru „C“.

Ako výraz rotácie krivky je prítomný aj rebrový hrb, ktorý je najlepšie viditeľný v predklone pacienta.

Pri podozrení na skoliózu je základom odborné ortopedické vyšetrenie so zhotovením RTG snímky, prípadne doplňujúce vyšetrenia (neurologické, endokrinologické, rehabilitačné). Niekedy sú potrebné doplňujúce moderné zobrazovacie metódy ako CT, MRI, prípadne EMG vyšetrenie. Podľa stupňa krivky, veku, pohlavia, rastovej tendencie, rodinnej anamnézy a výsledku doplňujúcich vyšetrení sa stanoví stratégia liečby. Pri menších krivkách liečba pozostáva z intenzívnej cielenej RHB – nácviku individuálnej telesnej výchovy, polohovacích cvičení, edukácie skoliotického režimu. Pri výraznejších krivkách, resp. progresii stavu, sa popri RHB indikuje korzet. Tento je vo väčšine prípadov zhotovený z plastu na mieru podľa sadrového odliatku trupu pacienta a nosí sa podľa indikácie lekára (nočný režim, denný režim, celodenný režim). Pri menších a nezrotovaných krivkách sa s dobrými výsledkami používa TRIA-C korzet, ktorý je prevažne textilný a kozmeticky málo nápadný.

Podľa tvaru krivky je najčastejšia esovitá krivka „S“ a veľkooblúková krivka tvaru „C“.

Dodržiavanie zásad

V prípade, ak nie je liečba korzetom úspešná a dochádza k progresii krivky, resp. je krivka pri prvom vyšetrení príliš veľká, zvažuje sa operačné riešenie. Podľa veľkosti krivky je taktiež doporučené čiastočné, respektíve úplné oslobodenie od telesnej výchovy. Vhodné je plávanie. Nutné sú pravidelné kontroly ortopédom 2 – 3-krát ročne. Vzhľadom na možné zdravotné dôsledky skoliózy, ako aj kozmetický efekt, je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať rady lekára ohľadom nosenia korzetu, cvičenia a režimových opatrení, čím sa spoločne podarí dosiahnuť priaznivý efekt liečby – korekciu deformity, alebo zabránenie progresii krivky.

Dôležitou podmienkou úspešnej liečby deformít chrbtice je vedomá spolupráca rodičov dieťaťa, učiteľov, niekedy je potrebné i psychologické vedenie. Dôležitý je i správny výber budúceho povolania dieťaťa.

Autor článku: MUDr. Jaroslav Olexík, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: