ÚVZ kontroloval detské ihriská, sedem z nich nevyhovelo

Celkovo 252 vzoriek piesku z náhodne vybraných pieskovísk vo všetkých krajoch Slovenska podrobil v roku 2012 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) kontrole. Výsledkom je, že v štyroch prípadoch (Banskobystrický a Košický kraj) bola potvrdená prítomnosť parazita.

Napriek tomu, že kontroly boli prioritne zamerané na prítomnosť parazitov, súbežne sa vzorky vyšetrovali aj na prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych baktérií. Z tohto pohľadu sedem vzoriek piesku nevyhovelo požiadavkám v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Prevádzkovateľom pieskovísk, ktoré nevyhoveli platnej legislatíve, boli uložené opatrenia (uzatvoriť prevádzku pieskoviska, kontaminovaný piesok vyčistiť, prekopať a premyť pitnou vodou, prípadne piesok vymeniť a opätovnú prevádzku pieskoviska začať až vtedy, ak výsledok laboratórneho rozboru vzorky piesku bude v súlade s limitmi vyššie citovanej vyhlášky). Účinnosť opatrení bola preverená opakovanými odbermi vzoriek piesku, ktoré boli negatívne.

Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 165 eur do 16.596 eur za správne delikty v prípade, ak prevádzkovateľ poruší povinnosti, týkajúce sa zabezpečenia čistoty a hygienickej bezpečnosti detských pieskovísk.

ÚVZ informuje, že v roku 2012 sa v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru preverovali pieskoviská pri materských školách, ako aj v rámci občianskej vybavenosti. Kontroly sa vykonávali na základe opakujúceho sa výskytu parazitárneho ochorenia - toxokarózy u detí, s cieľom možnosti uplatnenia opatrení na ochranu zdravia.

Toxokaróza je ochorenie, ktorého pôvodcom je škrkavka psia a mačacia. V prípade, že sa exkrementy infikovaného zvieraťa dostanú do pieskoviska, môžu sa dostať do priameho kontaktu s hrajúcim sa dieťaťom, ktoré sa znečistenými rukami infikuje. Ochorenie sa prejavuje teplotami, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha alebo hlavy, prípadne kožnými vyrážkami. Ak škrkavka prenikne do dýchacieho systému, môže zapríčiniť zápal priedušiek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: