UPJŠ LF neustále zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a podmienky na štúdium pre slovenských i zahraničných študentov

Lekárska fakulta UPJŠ každoročne zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a podmienky na štúdium pre slovenských i zahraničných študentov. O skutočnosti, že má fakulta dobré meno doma i v zahraničí, svedčí rastúci počet zahraničných študentov – za posledné dva roky sa takmer zdvojnásobil. Pre porovnanie, v predminulom školskom roku študovalo na fakulte v odboroch „General Medicine“a „Dental Medicine“ celkovo 315 študentov, v minulom to bolo 409 študentov a v tomto školskom roku študuje na UPJŠ LF 589 zahraničných študentov.

V snahe skvalitniť výučbový proces prebieha na Lekárskej fakulte UPJŠ už niekoľko rokov hodnotenie kvality výučby formou dotazníkov vypĺňaných študentmi. Na jar minulého roka rozhodol dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. o spustení systému kontroly a hodnotenia pedagogického procesu elektronickou formou. Realizuje sa prostredníctvom dotazníkov, v ktorých študenti hodnotia realizáciu a kvalitu jednotlivých prednášok a cvičení. Dostupné sú na každý výučbový týždeň v Akademickom informačnom systéme a hodnotenie prebieha anonymne. Názory a pripomienky k výučbe je možné vedeniu fakulty zasielať aj prostredníctvom elektronickej Čiernej skrinky.

„Od umožnenia hodnotenia elektronickou formou sme očakávali výrazný nárast  počtu vyplnených dotazníkov, čím by sme získavali validnejšie výsledky. Našim cieľom je totiž neustále skvalitňovať výučbový proces, preto si pedagógov, ktorí sa častejšie objavujú
na najnižších priečkach v tomto hodnotení, pozývam na pohovor a diskutujem s nimi
o potrebe skvalitnenia ich práce. Väčšina študentov však stále nevyužíva možnosť hodnotenia vyučujúcich, preto im chcem dať elektronické dotazníky do pozornosti,“ hovorí dekan UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorý sa rozhodol hodnotiť aj dochádzku študentov a vyučujúcich na prednáškach. Skúšobná prevádzka evidencie dochádzky formou čipových kariet bola zavedená v zimnom semestri a naostro začne v letnom semestri, teda od 11. februára.

\"Študenti nás upozornili na prípady, že vyučujúci meškal alebo sa dokonca nedostavil na prednášku. Aby sme podobným situáciám predišli alebo z nich vyvodili dôsledky, zaviedli sme povinnosť označiť svoj príchod a odchod z posluchárne čipovou kartou.
Tie dostali študenti aj pedagógovia a evidenciou údajov získame informáciu nielen o tom, že sa prednáška uskutočnila a ako dlho trvala, ale aj o tom, aký bol o ňu zo strany študentov záujem,“ poznamenáva Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Dekan verí, že aj tento krok prispeje ku skvalitneniu pedagogického procesu. Za týmto účelom bolo tiež študentom umožnené posielať podnety do elektronickej Čiernej skrinky, a to anonymne lebo verejne. Prvý podnet prišiel 30. marca 2012 a obsahoval pochvalné slová na prehľadnosť a zrozumiteľnosť prednášky. Odvtedy  pribudlo niekoľko desiatok správ, v ktorých vyjadrili študenti svoju spokojnosť či nespokojnosť s kvalitou výučby, alebo upozornili vedenie fakulty na iné problémy, napríklad týkajúce hygieny na toaletách či prezliekárňach. Kritické podnety boli prešetrené a následne zrealizované kroky smerujúce k odstráneniu nedostatkov alebo ich predchádzaniu v budúcnosti. V dvoch prípadoch vyjadrili študenti v Čiernej skrinke svoju nespokojnosť s konkrétnym pedagógom v súvislosti s kvalitou výučby, čo bolo riešené osobným pohovorom s dekanom. Potešujúcich je 14 pochvalných reakcií študentov na pútavosť a odbornú úroveň prednášok.

„Keďže nechceme strácať kvalitných učiteľov, budeme sa tiež snažiť znížiť rozdiel medzi platmi zdravotníckych a školských pracovníkov s rovnakým ukončeným vzdelaním, ktorý je výrazný hlavne u mladých lekárov, aby sme predišli odchodu talentovaných učiteľov-lekárov zo školstva do zdravotníctva. Rozdiely vyplývajúce zo zaradenia do mzdových taríf sú v týchto rezortoch výrazné, preto sa budeme snažiť kompenzovať rozdiel osobným hodnotením z našich príjmov za štúdium zahraničných študentov.

Aj z tohto dôvodu sa snažíme zvyšovať kvalitu výučby a získavať a prezentovať aj naďalej dobré meno našej fakulty v zahraničí. Teší nás, že v súčasnosti študujú na našej lekárskej fakulte študenti zo 40 krajín a počet zahraničných študentov z roka na rok stúpa,“ konštatuje dekan UPJŠ LF  Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Zlepšovať podmienky pre výučbu sa UPJŠ LF snaží aj skvalitnením technického vybavenia svojich kliník a ústavov či estetizáciou prostredia. Príkladom môže byť nedávne zakúpenie špeciálnej pomôcky na výučbu medikov - špičkového simulátora porúch zdravia u pacienta pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny za viac než 40-tisíc eur z vlastných zdrojov. Študenti tiež veľmi ocenili sfunkčnenie ďalšieho výťahu v budove dekanátu, ktorý urýchlil ich presun v desaťposchodovej budove a položenie novej podlahovej krytiny na schodišti.

Lekárska fakulta UPJŠ v minulom roku uskutočnila aj racionalizačné opatrenia súvisiace so znížením počtu zamestnancov. Po prehodnotení aktuálnych potrieb fakulty bol znížený prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 21.12.2012 o 15 osôb oproti rovnakému obdobiu predošlého roka.

Základné informácie o Lekárskej fakulte UPJŠ

Lekárska fakulta v Košiciach bola zriadená v roku 1948 ako pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto organizačnom zväzku bola až do roku 1959, kedy sa spolu s Filozofickou fakultou UPJŠ v Prešove začlenila do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UPJŠ LF sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov  na budúce povolanie zaoberá bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných ale aj medzinárodných projektov prostredníctvom výskumných centier excelentnosti budovaných z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Celkovo študuje na UPJŠ LF v tomto školskom roku doktorské štúdium 2121 študentov (z toho 1212 všeobecné lekárstvo, 320 zubné lekárstvo, 484 v odbore General Medicine /všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku/ a 105 v odbore Dental Medicine /zubné lekárstvo v anglickom jazyku/). Bakalárske a magisterské štúdium (ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo) študuje dokopy 155 študentov.

Najviac zahraničných študentov pochádza z Grécka (108), Izraela (95), Saudskoarabského kráľovstva (65) a Poľska (64), nasleduje Portugalsko (42) a Taliansko (37). Na UPJŠ LF v súčasnosti študujú zahraniční študenti zo štyridsiatich krajín, vrátane Palestíny, Iraku, Iránu, Jordánska, Pakistanu, Afganistanu, Indie,  Sudánu, Číny, Kanady, USA a Brazílie. V tomto školskom roku navštevujú fakultu  zahraniční študenti z dovedna 40 krajín, vrátane Palestíny, Iraku, Iránu, Jordánska, Pakistanu, Afganistanu, Indie,  Sudánu, Číny, Kanady, USA a Brazílie. Poplatok za štúdium v odbore „General Medicine“ je 10.500,- EUR a za štúdium v odbore „Dental Medicine“ 11.000,- EUR na školský rok.

Pracoviská UPJŠ LF tvorí 17 ústavov a 40 kliník výučbové základne má v 11 zdravotníckych inštitúciách (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Detská fakultná nemocnica Košice, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, Letecká vojenská nemocnica, a.s., Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. , Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Labmed, a.s.).

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: