Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP výrazne skvalitnila svoje informačné a komunikačné technológie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP výrazne skvalitnila svoje informačné a komunikačné technológie
Zdroj: bigstockphoto.com

Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa podarilo výrazne skvalitniť informačné a komunikačné technológie slúžiace pre potreby výučby študentov a doktorandov lekárskej fakulty vďaka operačnému programu Výskum a vývoj. 


Po schválení projektu s názvom Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese
a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach finančné prostriedky vo výške viac než poldruha milióna EUR (presne 1 620 665,55 EUR) na implementáciu moderných informačných technológií pre zber, spracovanie a aplikáciu dát a inováciu výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze informačných a komunikačných technológií pre svoju lekársku fakultu, čo prispeje ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu viacerých jej pracovísk, medziiným aj kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku.

Ako vyplýva z uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom, teda Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a prijímateľom, ktorým je UPJŠ v Košiciach, za oprávnené výdavky projektu sa považujú iba tie výdavky, ktoré sú v priamom spojení s projektom, negenerujú ďalšie príjmy a sú v súlade s cieľom opatrenia programu OPVaV, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006.

Nová implementovaná informačná a komunikačná technológia sa využíva každodenne v pregraduálnej a postgraduálnej výučbe. Umožňuje mimoriadne kvalitný obrazový výstup diagnostických a operačných výkonov zachytených kamerami (vo full HD kvalite) na monitoroch, pričom 3D technológia zabezpečuje aj reálny priestorový obraz. Systém umožňuje v prednáškových miestnostiach na klinike sledovať výstupy z kamier umiestnených v ambulanciách a na operačných sálach univerzitnej nemocnice, vrátane detailných záberov pri práci s mikroskopom či endoskopom. Postup lekárov pri  operačnom zákroku alebo vyšetrení pacienta tak môžu sledovať iní kolegovia alebo študenti a vďaka mikrofónom vzájomne komunikovať.

Špičková technológia skvalitňujúca výučbu bude v týchto dňoch oficiálne predstavená v rámci štvordňového odborného podujatia, ktoré sa koná 10.-13. marca 2013 v Košiciach. Organizuje ho Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP v spolupráci s I. otorinolaryngologickou klinikou LF UK a UN Bratislava a Slovenskou spoločnosťou pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a jeho súčasťou bude 15. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha venovaný praktickým nácvikom a XVI. slovenský otologický deň s medzinárodnou účasťou zameraný na teoretické prednášky. ( viac: http://www.sso.sk/data/Bienale_2013.pdf )

„Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha predstavuje trojdňový chirurgický kurz pozostávajúci z dvoch dní tréningu chirurgickej anatómie na takzvaných fantómoch na Lekárskej fakulte UPJŠ a ďalšieho dňa, počas ktorého sa budú realizovať priame prenosy z operačných sál nemocnice do prednáškových priestorov lekárskej fakulty. Frekventanti kurzu pritom budú mať možnosť priamo diskutovať s operatérmi počas prebiehajúcich operácií a klásť im otázky súvisiace so zvoleným operačným postupom,“ konštatuje primár Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., podľa ktorého je 15. ročník chirurgického bienále výnimočný práve tým, že bude počas neho do prevádzky uvedená spomínaná nová audiovizuálna sieť na jeho pracovisku. „Súčasne sa buduje takáto technológia aj na ďalších pracoviskách Lekárskej fakulty UPJŠ - I. chirurgickej klinike, urologickej klinike, I. internej klinike, I. gynekologicko-pôrodníckej klinike, II. chirurgickej klinike, klinike úrazovej chirurgie a gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ vysvetľuje profesor Kovaľ, ktorý je odborným garantom tohto projektu.

„Vybudovanie špičkovej informačnej a komunikačnej technológie na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP je ďalším krokom v budovaní unikátnych laboratórií a zariadení na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čím sa naša univerzita stáva konkurencieschopnou v rámci európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru. Je potrebné skonštatovať, že vybudovanie týchto laboratórií je umožnené úspešnosťou našich tvorivých akademických zamestnancov v získavaní projektov podporených finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov. Rád konštatujem že doteraz UPJŠ získala finančné prostriedky v celkovej výške viac než 40 miliónov EUR. Investície do výskumu a vzdelávania začínajú mať aj vplyv na zvýšený záujem zahraničných kolegov o výskumné pobyty a stáže na našej univerzite,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. finančné zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ pomáhajú lekárskej fakulte významným spôsobom zveľaďovať jej technologickú bázu, čo má mimoriadne pozitívny dosah na kvalitu vzdelávania na doktorskom i doktorandskom stupni štúdia.

„Využitie štrukturálnych fondov EÚ umožňuje fakulte prebudovať a zmodernizovať jej technologické zázemie. Moderné technológie v hodnote cca 20 miliónov EUR umožnia Lekárskej fakulte UPJŠ v budúcich rokoch výraznejšie sa zapojiť do  vedeckovýskumných aktivít v rámci priestoru Európskej únie. Zvyšovanie technologickej úrovne fakulty umožňuje skvalitňovať výučbu v pregraduálnom a postgraduálnom stupni vzdelávania. Rastie tak i jej medzinárodná prestíž, čo sa odráža aj na rastúcom záujme študentov zo zahraničia o štúdium na našej fakulte a nás teší, že sa ich počet za posledné roky štvornásobne zvýšil,“ konštatuje dekan UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

\"Som rád, že táto nová informačná a telekomunikačná technológia prispeje

k skvalitneniu vzdelávania novej generácie lekárov, ktorí sa budú starať o našich pacientov. Verím, že vynovená technológia v konečnom dôsledku zlepší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,\" poznamenáva v súvislosti s uvedením novej audiovizuálnej siete do prevádzky riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

Autor článku: UPJŠ LF

Dátum zverejnenia: