Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti

Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Liga za duševné zdravie SR udelila už po ôsmykrát ceny za podporu duševného zdravia. Mýty o duševných poruchách neustále spôsobujú stigmatizáciu ľudí s duševnou poruchou. Preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje slávnostný koncert, na ktorom sa udeľujú ceny za výnimočnú prácu v rámci destigmatizácie duševného zdravia.

Ľudia s duševnou poruchou sú často nepochopení, predsudky a stigma oslabujú programy starostlivosti o duševné zdravie. STIGMA spojená s duševnými poruchami vytvára „začarovaný kruh“. Naša verejnosť plná predsudkov nevytvára priaznivé podmienky na efektívne liečenie. Skôr naopak, človek sa bojí vyhľadať odbornú pomoc a tak sa liečba častokrát zbytočne komplikuje. Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, preto podporuje dobudovanie tzv. komplexnej siete služieb. Odborníci, združenia pacientov a príbuzných, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať a preto ich Liga za duševné zdravie SR oceňuje na slávnostnom koncerte.

Členské združenia, psychológovia a psychiatri a priatelia Ligy za duševné zdravie sa opäť stretli na koncerte, na ktorom sa udeľujú „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“. Liga každoročne oceňuje:

  • JEDNOTLIVCOV alebo ZDRUŽENIA za podporu duševného zdravia
  • MÉDIÁ alebo NOVINÁROV za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia.
  • Kancelária WHO na Slovensku udeľuje „Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia“.

Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik opäť prevzal záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo v Primaciálnom paláci. Malé pohostenie po skončení slávnostného koncertu pomohla realizovať spoločnosť TAKEDA Slovakia.

Slávnostný večer sa konal 14. marca 2013, moderoval ho populárny herec Ady Hajdu z Divadla Astroka, vzácnym hosťom zaspievali člen činohry SND Maroš Geišberg a jeho syn vynikajúci hudobník Martin Geišberg. Videozáznam pre ligový web pripravil tak, ako už dlhé roky kameraman a režisér Ján Valent. Umelci účinkovali bez nároku na honorár, za čo im patrí veľká vďaka.

Cena LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie

Cenu Ligy za duševné zdravie pre združenia a jednotlivcov udeľuje Správna rada LDZ na základe nominácií orgánov Ligy a členov Ligy. Tento rok ju získala uznávaná odborníčka, psychiatrička MUDr. Eva Janíková.

MUDr. Eva Janíková bola iniciátorkou vzniku prvých ambulantných psychoterapeutických skupín – pacientov s neurotickými poruchami /od r. 1982/, pacientov vyššieho veku trpiacimi depresiami z osamelosti /od r. 1987/ a pacientov trpiacich psychotickými poruchami /od r. 1988/. V roku 1993 založila Občianske združenie Senior, zamerané na komplexnú pomoc starším ľuďom s parciálnou či úplnou stratou nezávislosti a ich príbuzným.

Bola autorkou projektu a realizácie zariadenia Senior Centrum – prvého zariadenia pre seniorov s denným stacionárom, ktoré rozvíjalo aktívnu spoluprácu so študentmi psychológie, sociálnej práce, liečebnej pedagogiky, organizovalo rôzne školenia pre pracovníkov nemocníc a sociálnych inštitúcií.

Psychoterapeutický klub pacientov trpiacich schizofréniou a inými psychózami od roku 1995 naštartoval celkom novú spoluprácu aktívneho prepojenia profesionálov na príbuzných a priateľov ľudí s psychotickými poruchami.

MUDr. Janíková dlhodobo spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a bola jednou z prvých psychiatrov bratislavskej „Linky dôvery“.

V roku 2003 bola spoluzakladateľkou Občianskeho združenia KRÍDLA - Združenia príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami a spoluautorka projektu Denného rehabilitačného centra pre ľudí s psychickými poruchami, Krídla. Centrum KRÍDLA bolo otvorené v septembri 2005 ako prvé tohto druhu v Bratislave. Poskytuje bezpečné prostredie s cieľom iniciovať obnovu sociálnych spôsobilostí a čiastočné, alebo úplné zaradenie klientov do spoločnosti.

Cena LDZ SR pre novinárov a médiá

Držiteľom „Ceny Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“ sa na základe nominácií orgánov Ligy a členov Ligy a na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ stal: Časopis Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie. Časopis Druhý Breh“ vychádza s prestávkami už od roku 1998, je jediný tlačený formát na Slovensku, ktorý je zameraný na problematiku duševného zdravia z pohľadu rôznych skupín: pacientov, príbuzných, profesionálov a verejnosti. Tým vytvára priestor na veľmi potrebný dialóg medzi uvedenými skupinami. Okrem nových informácií poskytuje časopis aj priestor na realizáciu kreatívnych aktivít pacientov a ich príbuzných, čím prispieva k postupným zmenám postojov slovenskej verejnosti k ľuďom trpiacim duševnou poruchou.

Cenu za časopis preberali - pani Dr. Marcela Barová a pán Ing. Matej Berenčík z celoslovenského pacientskeho združenia ODOS – otvorme dvere, otvorme srdcia.

Poďakovanie patrí aj ďalším nominovaným osobnostiam a médiám, z ktorých najviac hlasov ďalej získali TV Mistrál z Michaloviec a portál Slovenský pacient.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získalo občianske združenie Zdravá duša, o.z. z Považskej Bystrice. Občianske združenie „Zdravá duša“ oslávilo v januári desiate výročie svojho založenia. Je jedinou komunitou v regióne Považia, ktorá realizuje mimonemocničnú starostlivosť o ľudí s problémami duševného zdravia tak, aby ich prechod bol plynulý a umožnil bývalému pacientovi návrat do bežného života . OZ Zdravá duša je svojpomocná skupina, ktorá má okolo 55 členov a plánovaný program realizuje pomocou dobrovoľníkov a aj samotných klientov. Spoločne prežitý čas je vzájomne obohacujúci a všetci títo ľudia si zaslúžia našu úctu a uznanie.

Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a cenu prevzala predsedníčka združenia pani Eva Dzurjaníková.

Najlepšie školy v Zbierke DNI NEZÁBUDIEK

Počas slávnostného večera dostali finančné odmeny najlepšie školy na Slovensku v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2012. Najlepšia škola v Bratislave - Gymnázium A. Einsteina, Bratislava, vyzbierali 2102,- Eur, dostala cenu od spoločnosti KAUFLAND: 300,- Eur a najlepšia mimobratislavská škola - Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, vyzbierali 2493,- Eur, dostala cenu od spoločnosti KAUFLAND:  tiež 300,- Eur.

Ďakujeme spoločnosti Kaufland za to, že dokáže oceniť dobrovoľnícku prácu a študentom, za to že venujú svoj voľný čas takejto náročnej práci v uliciach.

Záver patrí duši

Spisovateľ Dušan Dušek má také krásne meno, v ktorom je hneď dvakrát ukryté slovo „DUŠA“, takže nemohol prísť nikto iný ako on, aby povedal krásne a povzbudzujúce záverečné slovo.

Na slávnostnom koncerte sa zúčastnili aj pán Anton Srholec – člen Dozornej rady LDZ SR, plukovník Generálneho štábu pán Ing. Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, ktorý je ambasádorom LDZ SR. Ďalej herečka Anka Šišková, psychologička PhDr.Jana Štúrová, známy výtvarník a zakladateľ LDZ SR pán Mgr.Art. Martin Knut, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady LDZ SR, ďalej prišli členské združenia LDZ SR a autori obrazov, ktoré sa odovzdávali ako ceny – Václav Ryba, Zuzana Ebringerová a Sylvia Mikolášková.

Zvykneme si pripíjať na zdravie, ale myslíme tým skôr fyzické zdravie, ale súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie, sú to dve strany jednej mince. Bez duševného zdravia nie je celkové zdravie.

Autor článku: Liga za duševné zdravie SR

Dátum zverejnenia: