Telemedicína v prevádzke

Telemedicína v prevádzke
Zdroj: bigstockphoto.com

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v spolupráci s maďarskými nemocnicami úspešne realizuje projekt: „Vytvorenie telerádiologického a telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“. Projekt je súčasťou operačného programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013.

Najdrahšou položkou projektu bolo obstaranie vysokorýchlostného PACSu. „Ide o digitálny elektronický systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve. Pričom pod komunikáciou rozumieme prenos po miestnej alebo vzdialenej sieti i sprístupnenie a zobrazenie digitálnych snímok ako obrázkov na vhodnom zobrazovacom zariadení. Zavedenie PACS-u má prínosy v liečebno-preventívnej, ako aj v ekonomickej oblasti a umožňuje oveľa rýchlejšiu a lepšiu diagnostiku. Odbúraním potreby skladovania a distribúcie klasického filmového materiálu sa zároveň zníži administratívna náročnosť na zdravotnícky personál a zlepší sa dostupnosť k zdravotnej dokumentácii. PACS zakúpený v rámci projektu HUSK je nainštalovaný, plne funkčný a slúži potrebám nemocnice. Prenos záznamov medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti je chránený šifrovaním, takže údaje pacientov sú chránené voči zneužitiu alebo pozmeňovaniu neautorizovanou osobou,“ vysvetlil námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek Ing. Branislav Ropek, MPH.

Telemedicína na oboch stranách hranice pomáha vytvárať spoločnú oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov projekt poskytuje adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Lekárom umožňuje rýchlejšiu vzájomnú konzultáciu na diaľku, čím získajú čas na záchranu života. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Na našich zjazdovkách sa lyžuje mnoho maďarských lyžiarov. Naopak, maďarské kúpaliská sú plné Slovákov. Je preto dôležité mať prístup k starším diagnózam, snímkam a liečbe ošetrovaného pacienta z druhej strany hranice. Na základe týchto informácií vieme pacienta vhodnejšie ošetriť a až potom zabezpečiť jeho presun do „domovskej“ nemocnice. Postupne sa vytvoria spoločné spádové oblasti, znížia sa bariéry pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a posilnia sa cezhraničné partnerstvá.“

Pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve projekt poskytuje možnosť odbornej spolupráce, výmenu skúseností, lepšie organizovanie starostlivosti a lepšie využitie zariadení. „Konzultácie „on line“ napomáhajú zdieľaniu vedomostí a vzájomnej výmene nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi najmä v oblasti urgentnej medicíny,“ doplnil riaditeľ.

Projekt prebieha v úzkej odbornej spolupráci partnerov v oblasti medicíny a informatiky. Na príprave projektu spolupracujú: Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Prví dvaja sú hlavnými partnermi, sú to inštitúcie so širokým odborným záberom, čo im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra.

Do projektu vstupovala, ako jeden z partnerov, i Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Tá však z rozbehnutého projektu v lete minulého roku odstúpila. Aj napriek problémom, ktoré spôsobilo toto odstúpenie, projekt napreduje a plní svoje základné ciele. Financie a úlohy, ktoré patrili pôvodne UPJŠ, si rozdelili medzi seba ostatní projektoví partneri.

Okrem zmien, ktoré nastali v prerozdelení financií medzi projektových partnerov, predĺžil sa aj čas realizácie projektu o ďalšie štyri mesiace. Realizujú sa pravidelné telekonferenčné stretnutia, na ktorých lekári z oboch strán hraníc konzultujú zaujímavé prípady hlavne z oblasti neurológie. Preposielanie anonymizovaných dát pomocou PACSu funguje bez problémov, čo umožňuje nielen komunikáciu „on line“, ale i „on time“. Pri problematických prípadoch je možné konzultovať stav pacienta priamo, bez prevozu, bez časových zdržaní.

Celkový rozpočet projektu je 387  730, 48 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 133 084, 50 €. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: