Vznik Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR

Vznik Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR
Zdroj: bigstockphoto.com

Rektor UPJŠ v Košiciach verí, že Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR prinesie jeho ôsmim signatárom reálny prospech v podobe aktívnej spolupráce a získavaní eurofondov.

„Efektom by malo byť výrazné posilnenie vedeckého výskumu na Slovensku a podpora myšlienky vzniku univerzitných vedeckých parkov,“ hovorí prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jedným z ôsmich členov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, ktoré vzniklo nedávno, aby presadzovalo lepšie podmienky výskumu na univerzitách. Jeho členmi sú univerzity zamerané na výskum

v prírodných a technických vedách, vrátane Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene. Ich rektori sa dohodli, že si budú intenzívnejšej vymieňať názory a informácie a budú usilovne vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj spoločnosti. Chcú tiež hľadať možnosti spoločných výskumov a vzájomne si pomáhať pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

„Aktivitu na založenie tohto združenia vyvinul predovšetkým rektor Slovenskej technickej univerzity profesor Redhammer, ktorý prišiel s myšlienkou vzniku funkčného združenia presadzujúceho spoločné zámery prírodovedne a technologicky orientovaných univerzít s cieľom napredovať vďaka spolupráci intenzívnejšie v rámci výskumu, vývoja,  inovácií a ich zavedenia do praxe,“ hovorí rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorý očakáva vzájomnú podporu signatárov zmluvy pre dosiahnutie lepších výsledkov aj pri ovplyvňovaní celoštátnych štrukturálnych zámerov ministerstva a získavaní prostriedkov z operačných programov.

„Košické prírodovedné a technologické inštitúcie majú dlhodobo veľmi dobré vzťahy. S ústavmi Slovenskej akadémie vied, Technickou univerzitou Košice a Univerzitou Veterinárskeho lekárstva a farmácie sa vzájomne podporujeme, pričom smerujeme od našich individuálnych potrieb k spoločným projektom, pretože sme pochopili, že sa vieme pri výskume vzájomne dopĺňať a pomáhať si. V silnejšom zoskupení máme oveľa lepšie možnosti uchádzať sa o štrukturálne fondy,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa napríklad ako partner Technickej univerzity Košice podieľa na príprave projektu pre vybudovanie ďalšieho univerzitného vedeckého parku TECHNICOM so zameraním na informačné technológie za viac ako 39 miliónov eur, ktorý je štvrtým univerzitným projektom podporeným z Operačného programu Výskum a vývoj. (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná pred niekoľkými dňami – v stredu 24. apríla 2013). UPJŠ v Košiciach sa tiež v partnerstve s predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a jeho košickými ústavmi a TUKE pripravuje  projekt pre vybudovanie výskumno-vývojového centra PROMATECH so zameraním na výskum a vývoj progresívnych materiálov. Zároveň sa intenzívne pripravuje na podanie projektu univerzitného vedeckého parku nazvaného MEDIPARK so zastúpením svojej lekárskej a prírodovedeckej fakulty, v spolupráci s Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie a Technickou univerzitou v Košiciach. Jeho cieľom je vytvoriť pre budúce obdobie platformu na uplatnenie výsledkov vedeckých výskumov v praxi, aby sa vďaka získaniu finančných zdrojov z aplikovania vedeckých poznatkov zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj vedy a výskumu.

„Inšpirovali sme sa Jagelovskou univerzitou v Krakove, kde už takýto park funguje. Pre UPJŠ by schválenie tohto projektu znamenalo vybudovanie spoločného pracoviska Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Neurobiologického ústavu SAV v budove teoretických ústavov na Triede SNP 1. Vznikol by tam vedecko-výskumný potenciál na aplikovaný výskum, ktorý by zabezpečoval posun poznatkov zo základného výskumu do praxe,“ konštatuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Vznik Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR by mal podporiť realizáciu podobných aktivít prírodovedne a technicky orientovaných slovenských univerzít a pomôcť naplniť myšlienku vzniku univerzitných vedeckých parkov a výskumno-vývojových centier aj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

„Je dobré, keď dohody o spolupráci vznikajú na základe konkrétnej potreby, pretože mŕtve dohody nemajú zmysel. Verím, že toto je prípad vzniku zmysluplného partnerstva, ktoré nebude jestvovať len na papieri a jeho efektom bude výrazné posilnenie vedeckého výskumu na Slovensku,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 211 študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. Počet študentov bol k 31.12. 2012 v dennej forme štúdia 7 400 a v externej forme štúdia 1248.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: