Ocenenia mesta pre pracovníkov UPJŠ

Ocenenia mesta pre pracovníkov UPJŠ
Zdroj: bigstockphoto.com

V utorok 7. mája 2013 sa uskutočnil v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice významným Košičanom. Medzi ocenenými boli aj pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, ktorá získala Cenu mesta Košice, dekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., ktorému bola udelená Cena primátora mesta Košice a prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF MVDr. Alojz Bomba, DrSc., ktorý si prevzal Cenu primátora mesta Košice.


Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. je prvou profesorkou chirurgie v dejinách slovenskej medicíny. V súčasnosti je prednostkou Kliniky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Košiciach. Na lekárskej fakulte vyučuje slovenských i zahraničných poslucháčov medicíny a vychováva cievnych chirurgov - špecialistov. V minulosti pracovala na renomovaných zahraničných pracoviskách a významne sa u nás zaslúžila o rozvoj chirurgie, cievnej chirurgie, mikrochirurgie (replantácie končatín a ich častí) a transplantačnej chirurgie. S tímom spolupracovníkov zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou. Pôsobila ako krajská odborníčka pre cievnu chirurgiu v košickom kraji a v rokoch 2007 - 2009 bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre cievnu chirurgiu. Je členkou Európskej spoločnosti cievnych chirurgov a svetovej spoločnosti chirurgov SIC, kde 11 rokov zastupovala SR ako národný delegát Slovenskej chirurgickej spoločnosti. V súčasnosti je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. V roku 2011 bola laureátkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rozvoj v oblasti medicíny v Slovenskej republike. V roku 2011 bola ocenená i Slovenskou angiologickou spoločnosťou za spoluprácu a rozvoj v oblasti starostlivosti o cievneho pacienta na Slovensku.

Zdôvodnenie udelenie ocenenia: Cenu mesta Košice získala prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. vzhľadom na skutočnosť, že sa významne zaslúžila o rozvoj cievnej chirurgie a mikrochirurgie v Košiciach a na Slovensku.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. sa systematicky venuje vedecko-výskumnej činnosti v oblasti probiotického výskumu a využitia probiotík vo veterinárnej a humánnej medicíne na dvoch významných univerzitách mesta Košice a to do roku 2005 na Univerzite veterinárneho lekárstva a od roku 2006 na Lekárskej fakulte UPJŠ. Je zakladateľom gnotobiologického pracoviska v Košiciach, jediného svojho druhu na Slovensku. Je autorom konceptu potencovaných probiotík a na jeho základe sa podieľal na vývoji probiotických prípravkov pre veterinárnu a humánnu medicínu. Významnou mierou sa zaslúžil o vypracovanie dlhodobého výskumného programu Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF, čo umožnilo profiláciu pracoviska s cieleným budovaním pracovného tímu a výchovy mladých vedeckých pracovníkov, budovaním jeho materiálno-technickej základne, metodickej výbavy, domácej a zahraničnej spolupráce. Pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia na území mesta Košice, čím sprostredkúva nielen kontakt medzi špičkovými odbornými pracovníkmi z celého sveta a košickou vedeckou základňou reprezentovanou univerzitami a ústavmi SAV, ale aj bohatým spoločenským programom, a zároveň vytvára priestor aj pre spoznávanie krás metropoly východu. Bol „otcom myšlienky“ vytvorenia centra integrujúceho vedecko-výskumný potenciál pracovísk v oblasti výskumu a využitia probiotík a naturálnych bioaktívnych látok v humánnej a veterinárnej medicíne. Táto myšlienka bola zrealizovaná pod gesciou ÚFHZ SAV založením kompetenčného centra pre biomodulátory a výživové doplnky v rámci projektu ŠF EU.)

Zdôvodnenie udelenie ocenenia: Cenu primátora mesta Košice získal MVDr. Alojz Bomba, DrSc. za podiel na vytvorení centra integrujúceho potenciál pracovísk v oblasti výskumu a využitia probiotík a naturálnych bioaktívnych látok v humánnej a veterinárnej medicíne.

Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. sa výraznou mierou zaslúžil o to, že integrálnou súčasťou UPJŠ v Košiciach sa v roku 2007 znova stala Filozofická fakulta (FF). Ako jej prvý dekan má veľký podiel na tom, že FF UPJŠ je od svojho vzniku významnou výchovno-vzdelávacou, vedeckou a kultúrnou inštitúciou, obsadzujúcou popredné priečky v celoštátnom hodnotení fakúlt, ako aj na postupnom dobudovávaní a modernizácii jej infraštruktúry.  Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa systematicky venuje obdobiu realizmu v slovenskej literatúre, pričom patrí k popredným odborníkom v tejto oblasti. Za knižnú publikáciu Hviezdoslav a česká poézia (1998) získal ocenenie medzinárodnej grantovej agentúry Research Support Scheme so sídlom v Prahe. Stal sa členom kolektívneho medzinárodného diela Dictionary of Literary Biography (Univesity of New York, 1999), v ktorom spracoval heslo Martin Kukučín. Je stálym externým hodnotiteľom rozhlasovej produkcie košického štúdia RTVS a účastníkom celoštátnych porôt rozhlasových prehliadok pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry a pôvodného slovenského rozhlasového humoru a satiry. Podieľa sa na organizácii významných kultúrnych a vedeckých podujatí – vlaňajšej medzinárodnej konferencie o živote a diele P. J. Šafárika alebo chystaného prvého ročníka podujatia Art Šafarikiana, čím pomáha šíriť dobré meno UPJŠ doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady časopisu Slovenská literatúra, Vedeckej rady FTV PU a Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.

Zdôvodnenie udelenie ocenenia: Cena primátora mesta Košice bola prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc. udelená pri príležitosti významného životného jubilea za významné zásluhy na zriadení a vybudovaní Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a šírení dobrého mena UPJŠ.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: