Sociálne služby a sociálna poisťovňa

Medzi ľuďmi prevláda názor, že z poistenia, ktoré si platíme „celý život“ do sociálnej poisťovne, sa raz, v prípade našej odkázanosti budú financovať sociálne služby, ktoré budeme potrebovať.

Je to omyl.

Sociálna poisťovňa má 5 produktov. Všetky tieto typy poistenia sú podrobne opísané na stránke sociálne j poisťovne (www.socpoist.sk) odkiaľ autorka čerpala informácie.

1/ Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia

 2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

(§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

 • starobný dôchodok

 • predčasný starobný dôchodok

 • vdovský dôchodok

 • vdovecký dôchodok

 • sirotský dôchodok

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

 • invalidný dôchodok

 • vdovský dôchodok

 • vdovecký dôchodok

 • sirotský dôchodok

2/Nemocenské poistenie  je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky:

 • nemocenské

 • materské

 • ošetrovné

 • vyrovnávacia dávka

3/ Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku, po splnení všetkých podmienok na priznanie, vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.

4/ Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančne poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktoré sú taxatívne ustanovené v zákone o sociálnom poistení.

Garančne poistený je zamestnávateľ:

a) zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t.j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti),

b) člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Zamestnancom na účely garančného poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančne poistenie.

5/ Úrazové poistenie je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Preto, na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu uvedenú v § 16 zákona, a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu takúto fyzickú osobu. (§ 24 zákona).

Súčasná právna úprava už nemá charakter odškodnenia, spočívajúceho v náhrade škody, ale je koncipovaná ako poistný systém prevažne kompenzačného charakteru. Niektoré úrazové dávky majú v zásade nadstavbový charakter k dôchodkovým dávkam (invalidný dôchodok) alebo k nemocenským dávkam (nemocenské), čo sa premieta aj do podmienok nároku na tieto úrazové dávky alebo na ich výplatu a na určovanie ich sumy.

Z úrazového poistenia je po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytovaných 13 úrazových dávok (§ 13 zákona) prevažne peňažného charakteru :

 1. úrazový príplatok,

 2. úrazová renta,

 3. jednorazové vyrovnanie,

 4. pozostalostná úrazová renta,

 5. jednorazové odškodnenie,

 6. pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,

 7. rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,

 8. náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,

 9. náhrada nákladov spojených s liečením,

 10. náhrada nákladov spojených s pohrebom.

V žiadnom z týchto poistení však nie je poistenie určené na financovanie sociálnych služieb v prípade odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, tak ako ju definuje zákon NRSR č. 448/2008 Z.z.

Financovanie sociálnych služieb sa uskutočňuje prostredníctvom samospráv, t.z. VÚC, obcí a miest, ktoré získavajú finančné prostriedky prevažne z podielových daní. Tie buď sami poskytujú sociálne služby (tzv. verejní poskytovatelia) , alebo ich môžu zabezpečovať prostredníctvom neverejných poskytovateľov.

Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH, Riaditeľka ADOS Harris Slovakia, a.s.

Dátum zverejnenia: