Charitatívny ples UN L. Pasteura splnil svoj ušľachtilý cieľ – nové prístroje pre predčasne narodené deti

UN L. Pasteura Košice v tomto roku po prvýkrát v histórii nemocnice usporiadala Reprezentačný charitatívny ples. O tom, že patril medzi doposiaľ najúspešnejšie, svedčí nielen účasť asi troch stovák pozvaných hostí, ale hlavne naplnenie jeho šľachetného zámeru – finančne prispieť na prístrojové vybavenie pre novorodencov.

Autorom tejto sympatickej myšlieky, ktorá sa 18. januára tohto roku stala skutočnosťou bol sám riaditeľ UN L. Pasteura Košice: MUDr. Ladislav Rosocha, MPH:

„Všetci hostia, ktorí prijali naše pozvanie na Reprezentačný charitatívny ples, sa zaradili medzi ľudí, ktorí to s našou nemocnicou myslia dobre. Svedčí o tom aj celková suma, ktorú sa nám podarilo vyzbierať. Číslo, ktoré mi v ten večer oznámili bolo nad moje očakávania. Výťažok z plesu: 17 045,- Eur! Všetkým účastníkom plesu som veľmi vďačný a vážim si to. Som rád, že to, čo som na charitatívnom plese sľúbil, sa mi podarilo splniť. Vyzbierané peňažné príspevky sme použili v prospech našich najmladších pacientov na Neonatologickom oddelení, Rastislavova 43. Zakúpili sme detský inkubátor pre predčasne narodené deti a termolôžko.“

Primárka Neonatologického oddelenia, Rastislavova 43, MUDr. Božena Pšeničková, CSc.: „Ďakujem všetkým kolegom i hosťom, ktorí na tohtoročnom charitatívnom plese UNLP prispeli na kúpu detského inkubátora a termolôžka a tým zároveň aj na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na našom oddelení. Aj technika má svoju životnosť a je potrebné ju obnovovať.“

Spolu s novým detským inkubátorom má v súčasnosti oddelenie spolu päť inkubátorov pre novorodencov. Termolôžko neonatológom poslúži na monitorovanie novorodencov detí, ktoré si nevyžadujú kyslík.

Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracuje ako samostatné novorodenecké oddelenie pri Gynekologicko-pôrodníckom oddelení na Rastislavovej 43.

Pracovisko má 29 lôžok, na ktorých sa poskytuje komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Oddelenie poskytuje starostlivosť novorodencom donoseným, nedonoseným i novorodencom s adaptačnými ťažkosťami, infekciami a  vrodenými vývojovými chybami.

V rámci humanizačných postupov v starostlivosti o novorodencov sa vykonáva u fyziologických novorodencov prvé priloženie k prsníku matky po pôrode, ktoré sa realizuje na pôrodnej sále. Na úseku fyziologických novorodencov sa poskytuje starostlivosť v systéme ROOMING - IN. Základnou filozofiou je spokojnosť matky a novorodenca a preto bola 23. februára 2006 pracovisku udelená plaketa  \"Baby Friendly Hospital\" Slovenským výborom UNICEF na základe hodnotenia výsledkov globálneho programu WHO - UNICEF. Za pomoci vyškoleného pracovného tímu sa pracovníci oddelenia snažia viesť matky k správnemu dojčeniu a pozitívnemu vzťahu k dojčeniu.

V decembri 2005 bolo otvorené \"Hniezdo záchrany\" - tzv. anonymný inkubátor, do ktorého môže matka uložiť nechceného novorodenca. Pracovníci neonatologického oddelenia mu následne poskytnú potrebnú starostlivosť.

Pri oddelení tiež pracuje ambulancia rizikového novorodenca. V tejto ambulancii sa sleduje  psychomotorický vývoj u novorodencov s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku. Cieľom práce je včasne odhalenie všetkých porúch vývinu s následnou komplexnou liečbou vrátane rehabilitácie a readaptácie ohrozených, či porušených funkcii. Touto prácou získame spätne informácie, ktoré vplývajú na ďalšie preventívne, diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov. 

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: