Potraty v SR 2012

Celkový počet potratov na Slovensku medziročne opäť klesol. Zásluhu na tom má menej vykonaných umelých prerušení tehotenstiev, ktoré ženy v uplynulom roku podstúpili. Negatívnejšia je však štatistika týkajúca sa vývoja spontánnych potratov. Tu zaznamenávame mierny nárast už tretí rok po sebe. Štatistické údaje sledujúce vývoj a počet potratov na Slovensku prezentuje najnovšia zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Potraty v SR 2012“.

Celkovo bolo v minulom roku evidovaných 16 021 potratov, čo v porovnaní s rokom 2011 znamená pokles o vyše 400 potratov (v r. 2011 bolo hlásených 16 484 potratov). Tento pozitívny trend však možno pozorovať len pri porovnávaní uvedených absolútnych čísel. Prepočty ponúkajú aj iný pohľad na vývoj potratovosti v daných rokoch. Kým v roku 2011 bol počet potratov na 100 živonarodených detí na úrovni 27,3, v roku 2012 dosiahol tento pomer hodnotu 28,8.

Menej UPT, viac spontánnych potratov

V roku 2012 zdravotnícke zariadenia nahlásili 8 443 vykonaných umelých prerušení tehotenstiev (UPT). Pre porovnanie, v roku 2011 to bolo 8 818. Opačná situácia je v prípade spontánnych potratov. Ich počet za posledné tri roky mierne rastie. Kým v roku 2010 bolo evidovaných 4 637 spontánnych potratov, v roku 2011 to bolo 5 083 a v roku 2012 už 5 172 spontánnych potratov.

Najviac spontánnych potratov bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 30 až 34-ročných žien (1 489 spontánnych potratov). Ženy v tejto vekovej skupine zároveň najčastejšie podstupovali aj UPT (celkovo 1996). Podľa údajov o počte živonarodených detí pred potratom je zasa možné sledovať, že najčastejšie podstúpili UPT ženy, ktoré už majú dve deti (spolu 2 641). Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa (1 998).

Z členenia podľa krajov vyplýva, že najviac potratov bolo v minulom roku v rámci Košického kraja (celkovo 2 578, z toho spontánnych 797 a UPT 1 347; zvyšnú časť tvoria iné potraty, prípadne mimomaternicové tehotenstvá). Najmenej potratov eviduje Trenčiansky kraj (celkovo 1 555, z toho spontánnych 381 a UPT 818).

Sledovanými sú aj potraty u maloletých dievčat. V tejto vekovej skupine do 14 rokov bolo v minulom roku zaznamenaných celkovo 20 potratov, v tom v 14 prípadoch išlo o UPT.

Uvedené štatistické údaje sú využiteľné pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva, v národnej demografickej štatistike, ako aj pre medzinárodné porovnania v krajinách EÚ.

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: