Špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu diskutujú na konferencii Košiciach

Päť dní budú v Košiciach diskutovať o magnetizme špičkoví fyzici na 15. Českej a slovenskej konferencii o magnetizme s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v dňoch 17.-21. júna 2013. Zúčastní sa jej približne 300 účastníkov z 18 krajín sveta, vrátane USA, Japonska, Indie a Ruska.

„Ide o významné podujatie v kalendári dôležitých podujatí Európskej fyzikálnej spoločnosti, ktoré sa koná tradične v Košiciach, meste považovanom za centrum fyziky magnetizmu vďaka pôsobnosti dvoch inštitúcií - Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied - ktoré túto konferenciu organizujú. Koná sa v spolupráci s Technickou univerzitou Košice, kde budú prednášky, a tiež v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou. Na konferencii odznie 13 prednášok pozvaných rečníkov, ktorí patria k svetovej špičke v oblasti magnetizmu i ďalších kvalitných 80 prednášok a približne 130 príspevkov bude prezentovaných formou posterov,“ hovorí predseda organizačného výboru prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., pracovník Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Konferencia sa koná každé tri roky, od roku 1995 pod logom CSMAG (Czech and Slovak conference on MAGnetism). Aj keď od uvedeného roku ide o podujatie s bohatou medzinárodnou účasťou, v názve ostalo označenie „česká a slovenská“ vychádzajúce z tradície organizovania dávnejších Československých porád o magnetizme, ktoré sa konali od 60-tych rokov a časom prerástli do veľkého medzinárodného podujatia. Cieľom tejto vedeckej konferencie je poskytnúť priestor pre slovenských a českých vedcov, ale aj hostí z iných krajín pracujúcich v oblasti základného a aplikovaného magnetizmu na prezentáciu ich najnovších výsledkov a tiež výmena názorov, skúseností a technických informácií fyziky magnetizmu.

„Program konferencie zahŕňa niekoľko tém, vrátane tých klasických i noviniek. Hovoriť sa bude hlavne o základnom výskume, ale konferencia má aj aplikačné sekcie, ktorých témou búdu magnetické tenké vrstvy, spintronika, magnetické častice a nanoštruktúry, nízkorozmerný magnetizmus, molekulárny magnetizmus, ferokvapaliny, magnetizmus pri nízkych teplotách a podobne. Autormi mimoriadne zaujímavých prednášok budú napríklad Michael E. McHenry z Carnegie Mellon University a riaditeľ nemeckej spoločnosti Vacuumschmelze GmbH&Co Giselher Herzer, ktorý položil základy teórie pre vysvetlenie správania sa magneticky mäkkých materiálov v nanokryštalickom stave a patrí k najcitovanejším autorom v oblasti magnetizmu. G. Herzer bude prednášať o trendoch v amorfných a nanokryštalických magnetických mäkkých materiáloch a prednáška

M. McHenryho bude venovaná nanokompozitným magnetom pre silové elektronické aplikácie,“ konštatuje prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Konferencia má okrem kvalitného odborného aj zaujímavý spoločenský program – odborný program spestrí vedcom uvítacia recepcia, koncert vo filharmónii a neformálne rozlúčkové barbecue v priestoroch rektorátu. Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Zameranie pracoviska:

Primárnymi aktivitami ústavu sú - výučba fyzikálnych disciplín študentov bakalárskeho magisterského a doktorandského jednoodborového štúdia fyziky a učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s fyzikou. Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná do oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, astrofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: