Univerzita bez hraníc 2013 - Košice

Týždeň na vysokej škole zažije počas budúceho prázdninového týždňa (od 8. do 12. júla 2013) 48 detí žiakov základných škôl, ktorí navštívia Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej päť fakúlt v rámci projektu Univerzita bez hraníc. Podujatie sa koná už po štvrtýkrát a jeho cieľom je priblížiť deťom výučbu a vedeckú činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach.

„Podobné aktivity, pri ktorých sa deti môžu hravou formou zoznámiť s pedagogickým procesom na univerzite, sú realizované na vysokých školách po celom svete. Do nášho projektu sa mohli zapojiť aj deti zo sociálne vylúčených skupín, ktoré nemajú toľko zaujímavých stimulov a možností na sebarealizáciu. Program na našich fakultách absolvujú spoločne s deťmi z bežných rodín, čo by mohlo posilniť ich sebavedomie a sociálne väzby. Verím, že sa všetky deti na pôde UPJŠ v Košiciach nielen dobre zabavia a oddýchnu si, ale tiež načerpajú príjemnou formou nové poznatky,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Projekt Univerzita bez hraníc je postavený na filozofii celodenného tábora – pre deti je pripravený program od ôsmej rána do pol ôsmej večer. Každý deň prežijú na inej fakulte, ktorej pracovníci pre ne pripravili pestrý program a počas popoludnia si dobre a športujú.

„Naši vedci a pedagógovia priblížia deťom univerzitu ako tvorivé, ale aj hravé miesto. program začína v pondelok ráno - po predstavení jednotlivých fakúlt v Historickej aule na Rektoráte UPJŠ v Košiciach sa účastníci presunú na fakultu verejnej správy, kde sa budú zaoberať témou voľby prezidenta. Hravou formou sa dozvedia, aká je úloha prezidenta v krajine, kto môže voliť hlavu štátu, ako prebiehajú voľby a vyskúšať si budú môcť aj jeho simulovanú voľbu. V utorok sa budú deťom venovať pracovníci lekárskej fakulty, kde im biochemici priblížia pôvod a význam farieb v živých organizmoch, naučia sa poskytovať prvú pomoc, so stomatológmi sa vyberú na prechádzku ústnou dutinou, v tkanivovej banke sa oboznámia s funkciou a pestovaním kmeňových buniek a rádiodiagnostici im vysvetlia princíp röntgenu, počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie,“ hovorí zodpovedná riešiteľka projektu Univerzita bez hraníc 2013 PhDr. Beáta Jurečková, PhD.

V stredu bude program pokračovať na právnickej fakulte, kde budú deti hovoriť o tom, aké rôzne právnické profesie zahŕňa slovo „právnik“, a priblížia si takzvaný Opičí proces, spor súvisiaci s vysvetľovaním Darwinovej evolučnej teórie na školách. Čaká ich aj simulovaný súdny spor, kde budú riešiť konkrétne prehrešky, napríklad krádež, a sami si zahrajú úlohu prokurátora, obhajcu či sudcu. Vo štvrtok ich čaká na prírodovedeckej fakulte pestrá „všehochuť“ – v chemickom laboratóriu budú experimentovať s vodou a ohňom, dozvedia sa zaujímavosti z oblasti biológie a venovať sa im budú aj programátori, s ktorými pripravia roboty na preteky. Záver týždňa strávia na filozofickej fakulte, kde ich filozofovia vtiahnu do tajov filozofie, s pedagógmi si vymyslia ideálneho učiteľa a v rámci histórie sa budú venovať klasickým remeslám s dlhou históriou – keramike a mincovníctvu. Program na fakultách bude od ôsmej ráno do pol tretej popoludní a následne prídu na rad športovo-animačné aktivity, ktoré si pre deti pripravili pracovníci Ústavu telesnej výchovy a športu.

Univerzity bez hraníc sa zúčastní 14 detí vo veku 11-13 rokov z detských domovov, pestúnskych a satelitných rodín Košického a Prešovského kraja a 34 detí z bežných rodín. Okrem programu na každý pracovný deň v budúcom týždni sú pre ne pripravené špeciálne detské skriptá a indexy. Po absolvovaní programu získajú diplomy, ktoré im odovzdá na slávnostnej promócii rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a významnosť tejto chvíle umocní aj prítomnosť ceremoniála (pedela) a členov vedenia jednotlivých fakúlt, ktorý budú taktiež v talároch. Detská promócia absolventov Univerzity bez hraníc 2013 sa uskutoční v piatok, 12. júla 2013 o 14.00 hod. v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2.

„Z minulých ročníkov Univerzity bez hraníc vieme, že, deti nemajú jasnú predstavu o tom, ako prebieha výučba na univerzite a čím zaoberajú výskumní pracovníci. Vďaka prázdninovému týždňu strávenému na akademickej pôde získajú nielen všeobecný prehľad, ale aj pekné zážitky, je to pre ne príťažlivá prázdninová aktivita, pri ktorej sa aj čosi naučia. Za podporu tohto 4. ročníka chceme poďakovať Nadácii Orange, ktorá nás finančne podporila,“ hovorí PhDr. Beáta Jurečková, PhD., podľa ktorej je oproti projektom podobného charakteru Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručnosti.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 211 študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. 

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2012 predstavoval 1261 pracovníkov, z toho
611 vysokoškolských učiteľov, 499 nepedagogických zamestnancov, 100 zamestnancov výskumu a vývoja a 51 zamestnancov študentských domovov a jedální.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: