Projekt Medipark - Košice

Projekt MEDIPARK naplánovaný do konca júna 2015 sa týka vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.

Jeho realizátorom bude Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu takmer 33 miliónov EUR z toho z Operačného programu Výskum a vývoj budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27,86 mil. €, zo štátneho rozpočtu v objeme 3,28 mil. € a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 1,63 mil. €. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu MEDIPARK podpísal minulý týždeň na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR minister Dušan Čaplovič spoločne s prorektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Jurajom Černákom, CSc. Samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci neho získa univerzita finančné prostriedky vo výške takmer 20 miliónov EUR.

„Myšlienkou tohto významného projektu je zriadenie univerzitného vedeckého parku, ktorý prepojí špičkové výskumné tímy pôsobiace vo viacerých inštitúciách a zároveň pripraví pôdu na interakciu vedeckej sféry s podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja s cieľom transferovať získané poznatky a technológie do oblasti humánnej a veterinárnej medicíny. Vytvorením MEDIPARKu dosiahneme koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry v oblasti medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva spoločne s integráciou biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby a v neposlednom rade aj aplikáciu vedeckých poznatkov v klinickej praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní, a biotechnológiách,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podľa ktorého vznik tohto vedeckého parku umožní dosiahnuť excelentnú medzinárodnú úroveň v biomedicínskych vedách a vytvoriť nadštandardné podmienky pre podporu aplikovaného výskumu a v partnerstve s ďalšími výskumnými organizáciami zabezpečiť ochranu intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného výskumu, ako aj transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe.

„Príprava tohto unikátneho projektu trvala dva roky a som veľmi rád, že sa nám ho podarilo úspešne zavŕšiť a dostal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR takpovediac zelenú. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať všetkým tvorivým pracovníkom univerzity, ktorí sa podieľali na jeho príprave, za ich entuziazmus a verím, že ich veľký elán a nasadenie neopustí ani pri samotnej realizácii projektu, pretože je teraz pred nami obrovské množstvo práce,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

V prvej fáze projektu budú vybudované priestory v objekte budovy Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 následne zakúpené potrebné technické vybavenie potrebné pre aplikovaný výskum a vývoj v oblasti medicíny, ktorý sa bude týkať:

  1. Rozvoja personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb, čím sa zefektívni liečba pacientov s rakovinou.
  2. Využitia inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb, konkrétne ochorení akými sú metabolický syndróm, poruchy lipidového metabolizmu, cukrovka, hypertenzia, spánkové apnoe, chronická obštrukčná choroba pľúc, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a ateroskleróza mozgových tepien.
  3. Využitia inovatívnych technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii, čo umožní aplikovať vybrané chirurgické postupy aj u takých pacientov, ktorých ich fyzický stav neumožňuje podstúpiť náročný invazívny zákrok, napríklad u seniorov, pacientov s poruchami výživy či malých detí.
  4. Liečby degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu (kostí, kĺbov, chrupavky), srdca, ciev a nervových tkanív a to predovšetkým využitím poznatkov a výstupov výskumu v oblasti biotechnológií v zdravotníctve.
  5. Využitie inovatívnych postupov vedúcich k predchádzaniu závažného neurologického postihnutia po úrazoch miechy a cievnych mozgových príhodách.
  6. Rozvoja personalizovanej medicíny v oblasti genetiky a reprodukcie, predchádzania genetických defektov, operácií plodov v maternici a podobne.

Na všetkých aktivitách sa budú podieľať spoločne všetci partneri projektu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Technická univerzit v Košiciach.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: