Drogová závislosť v SR 2012

Drogová závislosť v SR 2012
Zdroj: bigstockphoto.com

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa v minulom roku liečilo celkovo 2 193 užívateľov drog. Počet užívateľov heroínu v liečebniach klesá. Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií (najmä pervitínu). Rovnako v posledných rokoch mierne narastá počet liečených zo zneužívania cannabisu. Podrobnejšie spracované informácie ponúka zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2012“.

V minulom roku v porovnaní s rokom 2011 klesol počet liečených užívateľov drog o 120 osôb. Počet ľudí, ktorí v uplynulom roku vyhľadali liečbu po prvý raz v živote bol 1 036.

Z hľadiska užívanej primárnej drogy zaznamenávame za posledných desať rokov takmer 2,5-násobný pokles užívateľov heroínu (1 050 užívateľov v roku 2003, 424 užívateľov v roku 2012). Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií. Evidujeme 2,4-násobný nárast oproti roku 2003, z čoho až 98%-ný podiel tvorí užívanie pervitínu. Podiel užívateľov pervitínu v roku 2012 predstavoval 40% z liečených užívateľov drog. Podiel užívateľov heroínu a ostatných opiátových drog bol 24%. Rovnako v posledných rokoch mierne narastá počet liečených zo zneužívania cannabisu, ich podiel v roku 2012 tvoril takmer 20%.

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy je injekčné podanie a fajčenie. V poslednom desaťročí sledujeme znižovanie injekčného spôsobu užitia drogy, čo súvisí aj so znižovaním užívania heroínu. Injekčný spôsob užitia drogy klesol z počtu 1 051 osôb v roku 2003 na 660 osôb v roku 2012. Mierne sa zvyšuje podanie drogy šnupaním a fajčením. Podanie drogy fajčením je spojené hlavne s užívaním cannabisu, šnupanie je najčastejším spôsobom príjmu pervitínu.

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov, tvoria takmer 70% všetkých liečených. Z tejto skupiny je 85% mužov. Vo vekovej skupine do 19 rokov sa liečilo 318 osôb (14,5%), z toho do 14 rokov bolo 18 pacientov. Počet všetkých liečených mužov (1 817) v roku 2012 bol takmer 5-násobne vyšší ako počet liečených žien (376).

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov udáva až 731 liečených osôb. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov. Týkalo sa celkovo 18 pacientov. 

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: