Pohlavné choroby v SR 2012

Pohlavné choroby v SR 2012
Zdroj: bigstockphoto.com

Celkovo bolo v roku 2012 na Slovensku nahlásených 1 142 ochorení na prenosné pohlavné choroby. V porovnaní s rokom 2011 tento počet stúpol o 105 prípadov. Kým chorých na syfilis medziročne mierne ubudlo, nárast bol zaznamenaný v prípade gonokokových infekcií (tzv. kvapavka) ako aj v prípade iných prevažne sexuálne prenosných chorôb. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje publikácia vydaná Národným centrom zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2012.

V roku 2012 bolo zaevidovaných celkovo 302 pacientov so syfilisom. Oproti roku 2011 sa tento počet znížil o 15 prípadov. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekovej skupine 25 – 34-ročných (97 prípadov), v ktorej muži s 52 prípadmi tvorili 53,6 % a ženy so 45 prípadmi 46,4 %. Vo veku do 15 rokov bolo evidovaných 9 prípadov (6 chlapcov a 3 dievčatá). S ochorením na syfilis bolo hlásených 124 žien, z toho 32 tehotných. V tomto ukazovateli sme zaznamenali nárast. V roku 2011 bolo zo 146 žien s ochorením na syfilis 27 tehotných. Najviac pacientov so syfilisom bolo v minulom roku v Bratislavskom kraji (91), v Košickom kraji (81), najmenej v Banskobystrickom kraji (10) a v Prešovskom kraji (11). V rámci Bratislavského kraja bol najvyšší počet ochorení na syfilis zaznamenaný v okrese Bratislava II (24 prípadov), najmenej v okrese Pezinok (2 prípady). V Košickom kraji bolo jednoznačne najviac prípadov v okrese Trebišov (40 prípadov). Nasledovali okresy Michalovce a Košice-okolie s 11 prípadmi. V členení podľa rodinného stavu bolo až 174 chorých na syfilis medzi slobodnými. V 79 prípadoch išlo o ženatých mužov (49), resp. vydaté ženy (30).

Gonokokové infekcie boli v roku 2012 hlásené v počte 176 prípadov. Oproti roku 2011 sa tento počet zvýšil o 21 prípadov. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji (48), najnižší v Žilinskom kraji (6). Z celkového počtu chorých na kvapavku išlo v prevažnej väčšine o mužov (138 mužov a 38 žien). Podobne ako pri syfilise, aj pri kvapavke bolo najviac chorých vo vekovej skupine 25 – 34-ročných (82 prípadov). Podľa rodinného stavu 119 prípadov kvapavky bolo medzi slobodnými, v 30 prípadoch išlo o ženatých mužov (24), či vydaté ženy (6).

Iných prevažne sexuálne prenosných chorôb (ako napr. chlamýdiové infekcie, herpes pohlavných orgánov, či choroba vyvolaná vírusom HIV s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami) bolo v uplynulom roku hlásených celkovo 663 (406 mužov, 257 žien). Oproti roku 2011 evidujeme nárast o 99 prípadov. Vysoký výskyt iných prevažne sexuálne prenosných chorôb bol hlásený u osôb v mladších vekových skupinách. V prípade 15 až 24-ročných to bolo spolu 213 prípadov (106 mužov a 107 žien). U 25 až 34-ročných to bolo 238 ochorení, v tom 156 mužov a 82 žien.

Zdrojom uvedených údajov sú hlásenia pohlavnej choroby, ktoré Národnému centru zdravotníckych informácií predkladajú zdravotnícke zariadenia – dermatovenerologické oddelenia a ambulancie. Účelom tohto štatistického zisťovania je získať informácie o populácii s ochorením na pohlavné choroby prenosné sexuálnym stykom. Spracované údaje sa využívajú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie. 

Pohlavné choroby v SR 2012

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: