Projekt Medipark v Košiciach bol schválený

Cieľom projektu „MediPark, Košice“ je vybudovanie biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny. Jeho riešenie je naplánované do konca júna 2015, realizátorom projektu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Technickou univerzitou v Košiciach. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu takmer 33 miliónov Eur z toho z Operačného programu Výskum a vývoj budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27,86 mil. Eur, zo štátneho rozpočtu v objeme 3,28 mil. Eur a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 1,63 mil. Eur. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „MediPark, Košice“ podpísal minulý týždeň na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR minister Dušan Čaplovič spoločne s prorektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Jurajom Černákom, CSc. Samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci riešenia projektu získa finančné prostriedky vo výške takmer 20 miliónov Eur.

„Myšlienkou tohto významného projektu je zriadenie univerzitného vedeckého parku, ktorý prepojí špičkové výskumné tímy pôsobiace vo viacerých inštitúciách a zároveň pripraví pôdu na interakciu vedeckej sféry s podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja s cieľom prenosu získaných poznatkov a technológií do aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíne. Vytvorením MediParku dosiahneme koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry v oblasti medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva, ktorá umožní integráciu biomedicínskeho výskumu v rámci celého regiónu. Aplikácie výsledkov výskumu sa prejavia v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení, ako aj v oblasti verejného zdravotníctva, vo vzdelávaní a v rozvoji biotechnológií,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

„Príprava tohto unikátneho projektu trvala dva roky a som veľmi rád, že sa nám podarilo projekt úspešne zavŕšiť tým, že dostal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR takpovediac zelenú. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať všetkým tvorivým pracovníkom univerzity, podieľajúcim sa na jeho príprave, za ich prácu a entuziazmus. Verím, že ich veľký elán a nasadenie neopustí ani pri samotnej realizácii projektu, pretože je teraz pred nami obrovské množstvo práce,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

V prvej fáze implementácie projektu budú vybudované priestory v rámci objektu budovy Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1, následne bude zakúpené potrebné technické vybavenie potrebné pre aplikovaný výskum a vývoj v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny. Vybudované priestory a infraštruktúra budú slúžiť na aplikovaný výskum a vývoj v nasledujúcich oblastiach biomedicíny:

  • Onkológia, s dôrazom na farmakogenetiku a individualizáciu onkologickej liečby. Cieľom je identifikovať markery terapeutického účinku a tiež nežiaducich účinkov liečiv používaných na liečbu rakoviny, ako aj sledovanie genetických markerov nádorových chorôb a mechanizmov, ako možno zabrániť rastu a šíreniu nádorových buniek. Aplikácie tohto výskumu prinesú inovatívne postupy v liečbe onkologických chorých.
  • Kardiovaskulárne a metabolické choroby, s dôrazom na procesy aterosklerózy a starnutia. Cieľom je prispieť k poznaniu patologických procesov na úrovni buniek, tkanív i orgánov, ktoré vedú k ateroskleróze a jej komplikáciám, k cukrovke a k ďalším chorobám spojeným so starnutím. Aplikácie získaných poznatkov budú mať priaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva.
  • Neurovedy, s hlavným zameraním na závažné neurologické ochorenia, akými sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex a cievne mozgové príhody. Tieto choroby vedú k imobilizácii, strate pracovnej schopnosti, zníženiu kvality života a predčasnej smrti chorých. Výskumom v tejto oblasti sa dosiahne zníženie nepriaznivých dopadov uvedených chorôb na zdravie obyvateľstva.
  • Regeneračná a reprodukčná medicína, s dôrazom na inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných a kĺbových chrupkových tkanív po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach, ako aj na využitie biotechnológií v regeneračnej a reprodukčnej medicíne.
  • Zoonózy a významné infekčné choroby, s dôrazom na skvalitnenie laboratórnej diagnostiky a prevencie týchto chorôb, ako aj na diagnostiku a liečbu významných infekčných chorôb v humánnej a veterinárnej medicíne. Dopad výskumu orientovaného na infekčné choroby sa odrazí v epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatreniach s očakávaným znížením výskytu zoonóz a významných infekčných chorôb.

Na všetkých aktivitách projektu „MediPark, Košice“ sa budú spoločne podieľať všetci partneri projektu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied a Technická univerzita v Košiciach. Bližšie informácie o projekte „MediPark, Košice“ budú poskytnuté médiám v najbližších týždňoch na spoločnej tlačovej konferencii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 211 študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. 

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2012 predstavoval 1261 pracovníkov, z toho
611 vysokoškolských učiteľov, 499 nepedagogických zamestnancov, 100 zamestnancov výskumu a vývoja a 51 zamestnancov študentských domovov a jedální. 

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: