korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Kúpanie a jeho riziká

Kúpanie a jeho riziká
Zdroj: bigstockphoto.com

Horúce dni lákajú k vode za kúpaním a vodnými športmi. Pri kúpaní však treba mať na zreteli aj zdravotné riziká, ktoré nám pri tom môžu hroziť.  Na kúpaliskách, kde je väčšia koncentrácia ľudí, môže byť voda znečistená rôznymi choroboplodnými zárodkami. Baktérie, ktoré prežívajú v bazénových vodách, môžu spôsobovať ľahké hnačky, zápaly pokožky, infekcie rán, dýchacích ciest a urogenitálneho systému.

Môžu sa vyskytnúť aj ťažké hnačkové ochorenia spôsobené baktériami rodu Salmonella a Shigella. Na kúpaliskách s toboganmi je potenciálne nebezpečenstvo nákazy citlivých alebo oslabených jedincov legionelami spôsobujúcimi legionársku chorobu alebo pontiacku horúčku. Nakaziť sa nimi možno po vdýchnutí baktérii z kontaminovaných aerosolov, ktoré vznikajú v prostredí tejto vodnej atrakcie.

Pri kúpaní v bazénoch sa možno tiež nakaziť adenovírusmi a enterovírusmi spôsobujúcimi ľahšie hnačkové ochorenia. Spomedzi kožných ochorení sú známe hubovité ochorenia pokožky, ktorých pôvodcovia číhajú na nás najmä v sprchách, na drevených ležadlách, brodiskách a môžu byť prítomné aj v bazénovej vode.

Pozor na ochorenia

Veľké nebezpečenstvo pre ženy predstavujú kandidy, ktoré majú za následok gynekologické problémy. Túto kvasinkovú infekciu môžu dievčatá a ženy získať pri pobyte v teplej bazénovej vode, najmä po liečbe antibiotikami.

Rizikom pre kúpajúcich sa s kontaktnými šošovkami je prítomnosť termotolerantných améb, ktoré môžu vyvolávať zvredovatenie rohovky nazývané acanthamébová keratitída. Ochorenie postihuje zdravých jedincov, ktorí nosia kontaktné šošovky alebo ktorí majú mierne rohovkové poškodenia. Infekcie nastávajú po kolonizácii vnútorných povrchov kontaktných šošoviek amébami pri sprchovaní a kúpaní sa v bazénoch. Acanthaméby sú rezistentné voči dezinfekčným prostriedkom vyrobeným na báze chlóru. U jedincov so zníženou imunitou treba mať toto riziko na pamäti pri vstupe do bazénov a kúpeľov. Kontaktné šošovky by si mali odstrániť pred vstupom do vody.

Zriedkavejším prípadom ochorenia vyvolaného amébami sú meningoencefalitídy. Sú však veľmi nebezpečné, pretože ak k takejto infekcii dôjde, ochorenie prebieha veľmi rýchlo a konči spravidla smrťou.

K menej nebezpečným, ale o to častejším amébovým ochoreniam, patrí amébová dyzentéria, spôsobená parazitárnym druhom Entamoeba histolytica.

Okrem tohto druhu sú aj ďalšie črevné parazity, ktorými sa možno nakaziť aj v bazénovej vode. Najznámejšími sú mrľa ľudská (Enterobius vermicularis) a škravka detská (Ascaris lumbricoides).

Prírodné kúpaliská

K ohrozeniu zdravia však môže dôjsť aj v jazerách a vodných nádržiach. Síce v nich nie je taká veľká koncentrácia kúpajúcich sa ako v bazénoch, ale na druhej strane nie je možná dezinfekcia vody. V prospech prírodných lokalít svedči aj to, že sa v nich voda neprehrieva na 37°C (ideálna teplota pre prežívanie patogénnych baktérii), tak ako to často býva v umelých a najmä termálnych bazénoch.

Na rozdiel od bazénových vôd, sa v prírodných lokalitách môžu premnožiť alergizujúce a toxické sinice. Sú to drobné mikroskopické organizmy zelenej až modrozelenej, pripadne červenej farby, ktoré sa vo vode premnožia natoľko, že ju sfarbia, alebo sa hromadia na hladine v podobe farebnej kaše nazývanej „vodný kvet“. Tato kašovitá hmota môže byť naviata do kútov nádrže alebo rozptýlená po celej hladine vody.

Ak sa chcete presvedčiť, či je vo vode veľa siníc, naberte vodu do priehľadnej fľaše a nechajte ju postáť na svetle. Ak sa po štvrťhodine na hladine vytvorí prstenec farebnej hmoty, s najväčšou pravdepodobnosťou sú to sinice. Tieto drobné zelene organizmy obsahujú latky, ktoré môžu vyvolávať u citlivých jedincov alergické reakcie ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek.

Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami hlavy alebo kŕčmi svalstva. V takej vode sa nekúpte a nedovoľte to najmä svojim deťom. Ak sa v nej predsa len vykúpete, osprchujte sa pod prúdom čistej vody a plavky vyperte. Ešte väčším rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá, rozprašuje sa do vzduchu a deti ju inhalujú, preto ich nenechajte pohybovať sa na takýchto miestach.

Kvalitná prevádzka

Zdravotné riziká z kúpania v bazénoch hrozia najmä tam, kde nie je kvalitná prevádzka, kde sa prekračuje povolená návštevnosť, nedostatočne sa vymieňa a dezinfikuje voda, kde je nevyhovujúci povrch stien bazénov (nerovný povrch, rozbité kachličky, gumené koberčeky, drevené madlá na vstupoch do bazénov), steny bazénov sa nečistia mechanicky, kde sa dostatočne často nevymieňajú a neprepierajú filtre na úpravu recirkulujúcej vody, kde nie sú vybudované brodiská a vstup do bazénov nie je umožnený len cez sprchy a pod.

Svoj podiel na zlej kvalite vody majú aj samotní návštevníci, ktorí veľmi často nerešpektujú nariadenia prevádzkovateľa, nepoužívajú WC a sprchy pred vstupom do bazénov a navštevujú  kúpaliská, aj keď vedia, že trpia prenosným ochorením.

Navštevujte len kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou, kde má voda požadovaný obsah chlóru (záznamy o priebežnom meraní obsahu chlóru a teplote vody by mali byť na vývesných tabuliach), je priehľadná (len bazény naplňované vodou, ktorej prirodzený obsah minerálnych látok zakaľuje alebo sfarbuje vodu nemusia mať vodu priehľadnú), nezapácha po moči ale ani výrazne po chlóre a kde nie sú steny bazénu porastené slizovými alebo zelenými povlakmi.

Hygiena

Deti púšťajte len do bazénov pre ne určených a disciplinovane dodržiavajte hygienu pred vstupom do bazénu aj po vykúpaní. Pred vstupom do bazéna sa treba osprchovať, aby sa do vody nezanášalo vlastné organické znečistenie. Ak to prevádzkovateľ vyžaduje, treba použiť pri sprchovaní aj mydlo a v bazéne kúpaciu čiapku, aby sa zabránilo znečisťovaniu vody vlasmi. Ľudia s infekčnými chorobami by do bazénov ani prírodných kúpalísk nemali chodiť. Pre ochranu vlastného zdravia sa treba osprchovať a umyť mydlom aj po vykúpaní, dbať pri tom na medziprstové partie na nohách a dokonale ich vysušiť. Vlasy stačí opláchnuť čistou vodou.

V sprchách a spoločných priestoroch treba nosiť gumenú obuv, vždy používať vlastné uteráky a najmä plavky, nesedieť a neležať na drevených podkladoch. Aj pre prírodné kúpaliská platí, že treba navštevovať tie, ktoré majú povolenie na prevádzku, sú vybavené záchodmi a sprchami, býva tu dostatok pitnej vody a vykonáva sa pravidelná kontrola kvality vody na kúpanie.

Kvalita vody

Prevádzkovateľov zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu kvality vody na prírodných kúpaliskách a v bazénoch umelých kúpalísk Vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská. O povolení prevádzky a dodržiavaní prevádzkových predpisov, vykonávaní kontroly kvality vody prevádzkovateľom, ako aj orgánmi na ochranu zdravia, sa môžete presvedčiť v záznamoch prevádzkovej knihy každého kúpaliská. Dôsledné dodržiavanie požiadaviek vyhlášky Ministerstva zdravotníctva zo strany prevádzkovateľa, ale aj dodržiavanie hygienických návykov a rešpektovanie nariadení prevádzkovateľov návštevníkmi kúpalísk a tiež vzájomná ohľaduplnosť návštevníkov, pomôžu minimalizovať hroziace rizika rekreačného kúpania a posilniť fyzické a duševné zdravie.

Autor článku: RNDr. Mária Horecká, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: