Komisia pre posúdenie financovania LSPP a ÚPS bude mať 11 členov

„Voľby do BSK sú ideálnou príležitosťou otvoriť aj tému financovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni samosprávnych krajov. To bol dôvod, prečo sme do komisie prizvali aj zástupcov stavovských organizácií a odborníkov v oblasti zdravotníctva a aj formou odborného kolokvia dospeli k riešeniam,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Do komisie, ktorú navrhol Pavol Frešo  prijali pozvanie všetky poslanecké kluby v BSK okrem strany SMER. Medzi 11 členmi bude mať zastúpenie HPI, INEKO, Asociácie nemocníc Slovenska Regionálna lekárska komora Bratislava, Komora sestier, primátor Malaciek, predseda Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti. „Verím, že sa podarí na takejto úrovni prijať riešenie, ktoré zabezpečí finančne udržateľný model zabezpečenia prvej pomoci a pohotovosti v NsP Malacky, o ktorom rozhodne nové Zastupiteľstvo BSK,“ uviedol Pavol Frešo.

Odborné Kolokvium má posúdiť financovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotnými poisťovňami v nemocniciach, ekonomicky primerané náklady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a činností súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj vytváranie strát pri týchto činnostiach a možnosťami ich financovania. Kolokvium sa bude ďalej zaoberať možnosťami viaczdrojového financovania nemocníc v pôsobností samosprávnych krajov tak, ako je to bežné v iných štátoch Európskej Únie.

Nemocnica v Malackách poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, ročne ošetrí 180-tis. pacientov a je spádová oblasť pre 80- a 100-tis. ľudí. Okrem toho sa podarilo zvýšiť výkony, kým v roku 2004 to bolo na úrovni 260-tisíc eur mesačne,  v súčasnosti je to na úrovni 800 tisíc eur mesačne.

Autor článku: BSK

Dátum zverejnenia: