Nové projekty pre deti Ligy za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie SR organizuje projekty pre deti pretože po rokoch práce na zmene postojov slovenskej verejnosti k duševnému zdraviu sa pri okrúhlom desiatom výročí destigmatizačnej kampane rozhodla začať tam, kde treba robiť prevenciu, teda u detí a ich rodičov. Liga realizuje sériu u odborných diskusií pod názvom Okrúhle stoly, projekt Zippy`s friends pre malé deti, interaktívne stretnutia na stredných školách a školenia pre učiteľov.

Projekt pre malé deti : Zippy’s Friends / Zippyho priatelia

Nový projekt Zippy’s Friends (Zippyho priatelia), ktorý realizujeme od júla 2013 do júna 2014, sa zameriava na podporu a rozvoj sociálnych zručností detí vo vekovej skupine 5 -7 rokov. Tento projekt využíva edukačný program vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, ktorý bol s veľkým úspechom realizovaný už v takmer 30-ich krajinách sveta a prešlo ním už vyše 700 tisíc detí.

Liga za duševné zdravie ho prvýkrát realizuje na Slovensku zatiaľ pilotne v bratislavskom a trnavskom kraji na dvadsiatich základných a materských školách. Program prebehne počas školského roka 2013/2014, deti sa v dvadsiatichštyroch lekciách budú hravou formou venovať témam ako napríklad:  „Pocity“, „Komunikácia“, „Vzťahy“, „Riešenie konfliktov“, „Vysporiadanie sa so zmenou a stratou“, „Zvládanie nových situácií“. Do projektu bude zapojená aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unvierzity, ktorá má na starosti evaluáciu projektu a ďalej nórska partnerská organizácia Voksne for Barn, ktorá vyškolí trénerov a tí budú ďalej školiť slovenských učiteľov.

Okrúhly stôl v septembri na tému pomočovanie dňa 16.9.2013

Okrúhle stoly sú v tomto roku zamerané na problémy duševného zdravia detí. Prvý okrúhly stôl v apríli mal názov: „Chcem byť dobrá mama/otec“ a podtitul: „prečo je dôležitý vzťah medzi rodičom a dieťaťom v útlom veku“ pod vedením psychiatra MUDr. Jozefa Hašta. Druhou témou boli dve najznámejšie duševné poruchy u detí ADHD a autizmus. Na týchto dvoch poruchách odborníci ukázali ako vyzerá priebeh a aké sú možnosti adekvátnej liečby tak, aby sa predchádzalo zbytočnému utrpeniu detí aj ich rodičov. Tretia diskusia v júni artikulovala ťažkosti v škole súvisiace s duševnými problémami detí - teda so situáciami, ktoré robia nešťastnými deti a zároveň narúšajú prácu učiteľov na školách. Ďalší okrúhly stôl v septembri bude o citlivej problematike pomočovania u detí a plánujeme ho na 16.9.2013 o 14,oo v priestoroch LDZ SR a diskutovať budú MUDr. Andrea Černianska, pediatrička a nefrologička z 1. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a MUDr.Terézia Rosenbergerová , detská psychiatrička z 1.psychiatrickej kliniky UNLP a LF UPJŠ v Košiciach.

Z celej diskusie počas Okrúhleho stola nakrútime videozáznam a zverejníme na webovej stránke Ligy za duševné zdravie SR, tak aby odbornú diskusiu mohol sledovať každý, koho daná téma zaujíma.

Odborný seminár o zneužívaní alkoholu pod názvom „Alkoholizmus: keď zlyhá prevencia“

Kancelária WHO na Slovensku a Liga za duševné  zdravie SR organizujú Odborný seminár  o alkoholizme v termíne 28.10.2013 od 9,oo do 16,oo v budove MZ SR na Limbovej ul. v Bratislave. Ciele seminára sú prezentovať Národný akčný plán proti alkoholizmu, ktorý vypracoval Úrad verejného zdravotníctva. Ďalej chceme cez odborníkov pôsobiť na zmeny postojov slovenskej verejnosti k zneužívaniu alkoholu, o ktorom koluje množstvo mýtov a neprávd. Budeme vplývať na kompetentných, aby zvýšili tlaky obmedziť reklamu na alkohol, hlavne v situácii, keď mnohí ľudia nepovažujú napríklad pivo za alkohol a netušia zdravotné riziká konzumácie alkoholu. Podujatie je v súlade s Národným akčným plánom duševného zdravia MZ SR. Na seminári  MUDr. Okruhlica zverejní nové smernice pre liečbu alkoholizmu.

Výstava v Galérii 19 „Art brut na Slovensku“ od 26.9.2013

Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť  s duševnou poruchou alebo psychickými problémami má výtvarné  nadanie s originálnym pohľadom na svet. Dlhodobým cieľom výtvarníkov, psychológov a psychiatrov združených okolo Ligy za duševné  zdravie je podchytiť, viesť a podporiť talentovaných autorov v ich autentickej výtvarnej činnosti a ponúknuť im možnosť  prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Výstava pod názvom „Art brut na Slovensku“ v Galérii 19 v Bratislave je vyústením týchto iniciatív. Každý z autorov zastúpených v projekte je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil názvom „art brut“.

Projekt Zippyho priatelia / Zippy`s Friends

V súčasnosti v 28 krajinách sveta prebieha medzinárodný program vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children nazvaný Zippy’s Friends – Good mental health for children – for life ( Zippyho priatelia - Dobré duševné zdravie detí pre život), ktorý je zameraný na podporu duševného zdravia detí. Naša organizácia Liga za duševné zdravie (LDZ) ho prvýkrát realizuje na Slovensku, zatiaľ pilotne v bratislavskom a trnavskom kraji na 20tich základných a materských školách od júla 2013 do júna 2014. Do projektu bude zapojená aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unvierzity, ktorá má na starosti evaluáciu projektu a ďalej nórska partnerská organizácia Voksne for Barn, ktorá vyškolí trénerov a, ktorí budú ďalej školiť slovenských učiteľov. Jeden z hlavných dôvodov participácie našej organizácie na tomto projekte je fakt, že dobré duševné zdravie je našou spoločnou prioritou a má vplyv na celkovú kvalitu života detí. Ak naučíme deti zvládať náročné situácie, vybrať si spôsob reakcie, rozpoznávať a vyjadrovať svoje emócie v ranom veku, budú lepšie pripravené čeliť problémom v adolescencii a dospelosti.

Zámerom tohto programu je podpora duševného zdravia, ktorú chceme dosiahnuť pomocou posilnenia sociálnych zručností a zdravých emocionálnych prejavov u detí vo veku 5-7 rokov.

Liga za duševné zdravie sa zaviazala v rámci programu vyškoliť učiteľov vybraných materských škôl a učiteľov na prvom stupni základných škôl. Úvodné školenie bude pedagogickým pracovníkom poskytnuté  zdarma, rovnako ako aj učebné materiály - tieto školenia a materiály sú zabezpečené a hradené našou organizáciou LZD. Vyškolení učitelia absolvujú s deťmi 24 hodinových lekcií v priebehu 6-10 mesiacov (podľa individuálnych možností školy) v šk. roku 2013/2014. Účasť školy nevyžaduje žiadnu finančnú spoluúčasť ani znalosťanglického jazyka. Učitelia budú celý čas metodicky podporovaní pri práci s  deťmi našou organizáciou LDZ.

V rámci lekcií sa vo forme hier a cvičení preberie celý obsah programu Zippy’s Friends (témy modulov: Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií).

V krajinách, kde tento program prebiehal na základných školách, poukazujú autori na veľmi pozitívne výsledky. Deti, ktoré absolvovali tento program, boli ku koncu komunikatívnejšie, lepšie vedeli vyjadrovať svoje pocity, zvládať záťažové situácie, lepšie sa brániť pred šikanou, apod.

Medzi najdôležitejšie vyjadrenia patria komentáre rodičov týchto detí, ktorí uvádzajú, že deti sú omnoho empatickejšie aj mimo školy a vedia samostatnejšie riešiť konflikty.

MUDr. Alexandra Bražinová,  odborníčka na epidemiológiu duševného zdravia z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, supervízorka projektu Zippy’s friends na Slovensku:

„Rodičia a učitelia z krajín, kde program už prebehol alebo v súčasnosti prebieha, hovoria, že po jeho absolvovaní sú detí oveľa lepšie schopné spracovávať a vyjadrovať emócie a riešiť konflikty. Ukazuje sa, že program u detí, ale aj učiteľov a rodičov zapojených detí zvyšuje mieru tolerancie a empatie, zlepšuje fungovanie detí v kolektíve a do veľkej miery pôsobí preventívne pred neskoršou možnou tvorbou predsudkov. Veľmi sa tešíme, že máme možnosť prostredníctvom Ligy za duševné zdravie tento projekt realizovať na Slovensku, vďaka grantu, ktorý sa nám podarilo získať z grantovej schémy EEA (Finančný mechanizmus EHP).“

Autor článku: Ing. Olga Valentová

Dátum zverejnenia: