Dni praktickej obezitológie 2013

Obezita ako chronické  metabolické ochorenie postihuje v krajinách Európskej únie 21% mužov a 31% žien, pričom nadhmotnosťou trpí viac ako 50% obyvateľov únie. Počet obéznych v uplynulom desaťročí narástol takým tempom, že ochorenie postihuje takmer 150 miliónov obyvateľov Európy. Svetová zdravotnícka organizácia (dalej WHO) z tohto dôvodu označila tučnotu za pandémiu 21. storočia. Obezita zodpovedá za 40% všetkých úmrtí, čo je viac, ako následky fajčenia, zhoršuje kvalitu života pacientov a trojnásobne zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus, artériovej hypertenzie a niektorých nádorových ochorení. Podľa výsledkov odborných zistení WHO až 95% dospelej populácie by mohlo dosahovať optimálnu telesnú hmotnosť. Trvalé zníženie hmotnosti o 5-10 % prináša výrazné zdravotné benefity, ako sú: 20% redukcia celkovej mortality a 37% pokles výskytu nádorových ochorení.

Bardejovskú  konferenciu „Dni praktickej obezitológie 2013“ (dalej DPO 2013) otvoria prednášky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS. Metabolický syndróm v poradniach zdravia v SR, výskyt rizikových faktorov kardio-metabolických ochorení stredoškolákov Bratislavského VÚC, intervenčné aktivity a kognitívno-behaviorálna terapia budú príspevkom hygienikov a epidemiológov z celého Slovenska. Vzťahu medzi výživou a rakovinou sa bude venovať další piatkový blok prednášok, moderovaný Petrom Minárikom, ktorý taktiež na „DPO 2013“ pokrstí svoju novú knihu, venovanú spomínanej problematike. Zaznejú prednášky o vzťahu výživy k rakovine prostaty, kolorektálneho a hepatocelulárneho karcinómu.

Súčasťou celoslovenskej konferencie bude i krst nového vydania knihy MUDr. Márie Avdičovej,PhD.a kolektívu s názvom „Monitorovanie rizikových faktorov neinfekčných ochorení v SR“. Na vydaní knižného vydania participovali taktiež Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO), Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS (SSVLD SLS), vzdelávací infoportál www.infodoktor.sk  Každý registrovaný účastník konferencie „DPO 2013“ obdrží výtlačok tejto výnimočnej knihy zdarma.

Všeobecní lekári pre dospelých odprezentujú svoje praktické skúsenosti z ambulancií, význam acidobázickej rovnováhy v liečbe obezity. Možnosti spolupráce VLD s ambulanciou FBLR v terapii prednesie rehabilitačná sestra z ambulantnej praxe. Psychologické aspekty chudnutia a nové možnosti terapie obezity doplní projekt odbornej spoločnosti SSVLD SLS „ Starostlivosť o obéznych hypertonikov“ V ošetrovateľskom bloku SKSaPA odoznejú témy: dopad stravovacích návykov na zdravie detí, stravovanie detí v školskom veku a výskyt nadhmotnosti u predškolákov.

Ošetrovateľský  blok obohatia  prednášky o edukácii pacientov s metabolickým syndrómom, vplyve stresu na poruchy výživy, zmene životného štýlu ľudí s nadhmotnosťou. Preventívne budú zamerané témy orientované na predchádzanie obezity v gravidite a vplyv výživy na zdravie seniorov. Prednášky konferencie budú doplnené postermi sestier a lekárov v priestoroch hotela Ozón.

Pediatrický  blok je toho roku zameraný na detskú obezitológiu: vyšetrovanie epikardiálneho tuku, steatóza pečene detí, dyslipidémie i vzťah génov k obezite detí určite pritiahnu pozornosť pediatrov k účasti na konferencii. Probiotická sekcia moderovaná prof. Kuchtom prinesie nové poznatky o pluripotentných účinkoch probiotík, možných hypolipidemických účinkoch a vplyve probiotík na črevnú dysmikróbiu.

Sobotňajšie popoludnie bude zamerané na nové pohľady na dyslipoproteinémiu u obéznych, súčasné poznatky o ateroskleróze, aterogénnu normolipémiu u osôb s dyslipoproteinémiou. V závere bloku poslucháči vyplnia autodidaktický test, za úspešné zvládnutie ktorého získajú 2 kredity CME za kontinuálne vzdelávanie.

Novinkou „DPO 2013“ je osobná účasť a prednášky pacientov, ktorí úspešne absolvovali v Badejovských kúpeľoch kurzy na redukciu hmotnosti. Taktiež sa predstaví pacientske združenie „Šanca pre pečeň“. Premiérovo sa predstaví Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (dalej SSPO), vedená predsedníčkou doc. Belovičovou. Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici v Košiciach pripravila príspevky o význame minerálnych vôd v pitnom režime a alternatívnych trendoch v stravovaní. Dvojdňový maratón prednášok odprezentuje viac ako 50 prednášateľov, nedeľný program je zameraný na praktické ukážky rehabilitácie, cvičení a wellness Bardejovských kúpeľov.

Účastníci „DPO 2013“ sa môžu zúčastniť podujatí organizovaných v rámci kultúrneho leta Bardejovských kúpeľov. V piatok večer 20. septembra 2013 v koncertnej sále hotela Astória zaznie 2-hodinový koncert sláčikového kvarteta Symphonic News Quartet, ktorý vedie husľový virtuóz Mgr.art.Miroslav Starjak, momentálne hosťujúci v britskom Londýne. Kapacita koncertnej sály je limitovaná na 130 poslucháčov, o pridelení lístkov rozhoduje termín prihlásenia na podujatie. Sobotný večer 21.septembra 2013 môžu účastníci konferencie navštíviť kúpeľnú kolonádu, v ktorej prebehne diskusný večer s pútavou light  show.

Nedeľné absolvovanie wellness a fittness cvičení spestria účastníkom konferencie „Kapušanské richtároše“ – folklórne hudobné vystúpenie pri kúpeľnej dvorane.

Podrobné informácie o odbornom programe a prihlášku na „Dni praktickej obezitológie 2013“ záujemcovia o účasť získajú na webstránke odbornej spoločnosti www.svld.sk alebo webe sestier www.sksapa.sk

Autor článku: MUDr. Peter Marko, MPH

Dátum zverejnenia: