Union zdravotná poisťovňa zohľadnila všetky požiadavky štátnych nemocníc a rozposlala zmluvné dodatky na podpis

Zdravotná poisťovňa Union v uplynulom týždni vyzvala štátne nemocnice, aby sfinalizovali svoje požiadavky, aby mohlo dôjsť k podpísaniu dodatkov k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom Union ZP. Včera odoslala týmto nemocniciam návrhy dodatkov, v ktorých zohľadnila všetky jej známe požiadavky nemocníc.

„Tým, že sme nemocniciam splnili všetky nám známe požiadavky, dnes u žiadnej z nich neexistuje prekážka, ktorá by bránila podpísať dodatok o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že ak majú nemocnice skutočný záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom, dodatky podpíšu ešte tento týždeň,“ hovorí Elena Májeková, členka predstavenstva Union ZP.

Union ZP už začiatkom leta ponúkla nemocniciam rovnaké alebo lepšie platobné podmienky, ako mali v tom čase zazmluvnené so štátnou poisťovňou. Napriek tomu, že nemocnice v médiách neustále zdôrazňovali potrebu vyššieho objemu zdrojov, nové dodatky nepodpísali, čím sa vedome ukrátili o dodatočných približne 500 tisíc eur, ktoré mohli použiť na kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov.

Union zdravotná poisťovňa dňa 17.9.2013 vyzvala nemocnice, aby sfinalizovali svoje požiadavky na úpravu zmluvných podmienok. Okrem zvýšenia cien za hospitalizácie nemocnice žiadali zrušenie tzv. degresívneho koeficientu v ústavnej zdravotnej starostlivosti. V prípade Union ZP ide o pevne stanovené percento, akým nemocniciam hradí výkony po prekročení zmluvne dohodnutých objemov. Nemocniciam tento prístup umožňuje veľmi presne plánovať svoje hospodárenie a zároveň manažovať zdravotnú starostlivosť. „V zdravotnej poisťovni Union sme presvedčení, že degresívny koeficient umožňuje kontrolovať čerpanie obmedzených zdrojov v zdravotníctve a súčasne zabezpečuje nemocniciam úhradu každej nimi poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pretože transparentným – vopred dohodnutým spôsobom upravuje aj úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nad zmluvne dohodnutý objem. Keďže však všetky štátne nemocnice na základe požiadavky zo strany štátnej zdravotnej poisťovne jednotne žiadali o jeho zrušenie, v našich návrhoch dodatkov zmlúv pre tieto nemocnice sme od degresu v ústavnej zdravotnej starostlivosti ustúpili,“ vysvetľuje E. Májeková.

„Aj keď neschvaľujeme spôsob, akým si štátna poisťovňa podmieňuje úpravu zmluvných podmienok a nestotožňujeme sa s postupom nemocníc, prikročili sme k splneniu ich požiadaviek, aby na strane nemocníc neexistoval dôvod pre odmietnutie našich návrhov a aby naši poistenci mali zabezpečenú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť,“ dodáva E. Májeková.

Autor článku: Union zdravotná poisťovňa

Dátum zverejnenia: