Vybehnite si v rámci Týždňa pohybu do schodov budovy dekanátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Do Týždňa pohybu - Move week - sa zapája rôznymi aktivitami aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o súčasť projektu NOW WE MOVE (HÝBME SA TERAZ), ktorého iniciátorom je Medzinárodná organizácia športu a kultúry (ISCA) zvyšujúca povedomie Európanov o prospešnosti športu a fyzických aktivít a zlepšujúca možnosti aktívne sa zapojiť do športu a fyzických aktivít prostredníctvom nových, alebo skvalitňovaním existujúcich aktivít. Do Týždňa pohybu by sa malo zapojiť asi 30 európskych krajín a uskutočniť by sa malo približne 500 rôznych podujatí. Niekoľko z nich pripravil na tento týždeň aj Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. V utorok 8. októbra sa môžu zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ale v prípade záujmu aj verejnosť, možnosť zúčastniť sa aktivity „Hýb sa do schodov“ na Lekárskej fakulte.

Akcia bude prebiehať medzi 8. a 15. hodinou v budove dekanátu UPJŠ LF na Triede SNP 1. Jej cieľom je propagovať využívanie jednej z najjednoduchších a najprístupnejších pohybových aktivít – chôdze po schodoch. Podujatie s mottom  „použi schody, nie výťah“ sa koná v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice a jej cieľom je motivovať študentov ale i učiteľov prichádzajúcich na výučbu, resp. do práce, aby v tento deň vynechali výťahy a išli na hodinu či konzultácie pešo po schodoch v rámci 10-poschodovej budovy dekanátu. Akcia je prístupná aj verejnosti. Jej hlavnou myšlienkou je podpora pohybu ako významného prvku v prevencii mnohých súčasných civilizačných ochorení.

Na každom z desiatich poschodí bude stánok s rôznymi zaujímavosťami: 0. poschodie – informačný stánok Spolku medikov mesta Košice,

1. poschodie - meranie tlaku krvi,  

2. poschodie - podiel tuku v organizme,

3. Poschodie - body mass index + obvod pásu,  

4. poschodie - očné zdravie,

5. poschodie - meranie CO vo vydychovanom vzduchu,  

6. poschodie - zdravá výživa,

7. poschodie - meranie glykémie,

8. poschodie - prvá pomoc,  

9. poschodie - voda a pitný režim,

10. poschodie - mentálne zdravie.

Na týchto stanovištiach budú študenti medicíny realizovať rôzne merania  a porovnávať namerané hodnoty s fyziologickými hodnotami s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu a významu prevencie ako prvého základného kroku udržania si zdravia. Študenti sa tiež budú venovať témam ako sú vplyv výživy a fajčenia na zdravie človeka, dôležitosť dodržiavania pitného režimu a nezabudneme ani na mentálne zdravie a vplyv stresu na organizmus.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: