Rozhľady 2013 - medzinárodná literárna súťaž

Kultúrne združenie národností Slovenskej republiky a MULTIKULTÚRA V NÁS v spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR, so špeciálnymi školami, domovmi sociálnych služieb, občianskymi združeniami HKPS, Trnava, a i., Slovensko; Integracyjne Kolo pisarzy i poétow KAMENA, Poľsko, Promyczek nadziei, Litva, Studio Oása, Česká republika, Festival Sztuk Wszelakich osób niepelnosprawnych, Jeden Świat, Poľsko, Down Alapítvány, Maďarsko vyhlásilo na rok 2013 literárnu a výtvarnú súťaž ROZHĽADY.

Súťaž sa delí na šesť skupín:

A. Ľudia s mentálnym postihnutím;

B. Ľudia so skúsenosťami s psychickým ochorením;

C. Sympatizanti, priaznivci a pracovníci v oblasti mentálneho a duševného zdravia;

D. Slovenskí a zahraniční národnostní a iní autori so zameraním na Rómov bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie;

E. Celé knihy, nielen z oblasti literatúry; výstavy výtvarných prác.

Súťaž má 3 kategórie: I. Deti do 15 rokov; II. Mládež do veku do 18 rokov; III. Dospelí. Súťaž je tematicky otvorená.

Podmienky súťaže:

Autori prihlasujú do súťaže svoju zatiaľ nepublikovanú poéziu, prózu, dramatické a iné texty v štátnych alebo národnostných jazykoch. Súťaž nie je anonymná. Práce sa nevracajú. Autori môžu zaslať päť básní, krátkych próz a dramatických textov v rozsahu päť normovaných strán, t. j. 9 000 úderov; ako aj 5 výtvarným prác. Literárne práce zasielajte poštou dvojmo, zopäté do dvoch samostatných častí. Na vrchnom liste každej časti treba uvádzať meno a priezvisko, vek, adresu, skupinu (A, B, C, D, E), kategóriu (I., II., III.); poézia, próza, dráma, celé knihy, výstavy, iné), názvy jednotlivých diel. Každý samostatný list súťažného príspevku je potrebné označiť v pravom hornom rohu menom, priezviskom a vekom autora. K výtvarným prácam treba priložiť ich zoznam na samostatnom liste, ktorého pravý horný roh je potrebné označiť menom, priezviskom, vekom a adresou autora. Literárne práce je súčasne potrebné poslať aj elektronicky.

Výtvarné práce, zaslané len elektronicky, porota nevyhodnocuje. Na samostatnom liste autor / jeho zákonný zástupca pripojí vyhlásenie, že sa prihlasuje do súťaže Rozhľady a súhlasí s možným uverejnením diela v zborníku, prípadne s jeho vystavením.

Uzávierka zaslania prác je 10. 11. 2013.

Literárne práce sa zasielajú súčasne poštou aj elektronicky; výtvarné len poštou alebo osobne. Na obálke označte práce názvom „Medzinárodná literárna a výtvarná súťaž ROZHĽADY“ a zasielajte ich na adresu: PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc., Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava, Slovenská republika. Súťažné príspevky zasielajte aj na e-mail:multikulturavnas@gmail.com alebo kznesr@gmail.com. Bližšie informácie na mobile č.:0910152340. Výsledky súťaže vyhlásime do konca roku 2013, vyhodnotenie bude uverejnené na webových stránkach literarne.muzy.skwww.dusevnezdravie.sk; v časopisoch Arkádia, Bellária, Mišusori/Myš(u)lienka a inde.

Vyhlasovatelia súťaže

Autor článku: Ing. Olga Valentová

Dátum zverejnenia: