Moderná sofistikovaná metóda liečby najmä pre pacientov s nádorovými ochoreniami kostnej drene

UNLP Košice zriadila nové pracovisko, s novou náplňou práce na Klinike hematológie a onkohematológie (KHaOH): Pracovisko liečebných aferéz, jediné svojho druhu na východnom Slovensku.

V uplynulých dňoch sme začali s komplexnou službou - liečebné aferézy všetkých druhov, ktoré v súčasnosti využíva moderná medicína, pre všetky zdravotnícke zariadenia v košickom aj prešovskom kraji, v prípade záujmu a potreby aj pre ďalšie regióny Slovenska.

Pracovisko realizuje výkony s multidisciplinárnym využitím, predovšetkým v hematológii a onkohematológii (najmä ochorenia krvi a kostnej drene), ale aj v nefrológii, neurológii, imunológii, vnútornom lekárstve a i.  
„Zameriavame sa na realizáciu separácií kmeňových buniek, liečebné leukaferézy, plazmaferézy, erytrocytaferézy, tromboaferézy, podľa záujmu plánujeme aj niektoré nadštandardné výkony, ako je imunomodulácia a p.,“ upresňuje MUDr. Ivana Tresová, ktorá separácie na novozriadenom pracovisku uskutočňuje.

„Ide o metodiku, určenú na konkrétne špecifické situácie a diagnózy, ktorá častokrát predchádza medikamentóznu liečbu pre rýchlosť jej účinku, alebo ju dopĺňa niekedy zmierňuje jej nežiaduce účinky. Existuje aj diagnóza, kde plazmaferéza je dokonca jedinou možnosťou liečby,“objasňuje primárka KHaOH MUDr. Natália Štecová.

Dva krvinkové separátory sú umiestnené  priamo na KHaOH na 8. poschodí monobloku na Triede SNP 1. Separácie sa budú vykonávať nielen u hospitalizovaných, ale aj u ambulantných pacientov, pre plánované aj urgentné stavy.

 „U niektorých pacientov, najmä onkohematologických ide pri využití aferézy o okamžité zníženie rizika ohrozenia života. U neurologických pacientov dokáže napríklad zmierniť, ba až odstrániť neurologické príznaky. Separáciou sa dá predísť nevratnému zlyhaniu obličiek a potrebe dialýzy pri mnohopočetnom myelóme a týmto liečebným postupom sa môže znížiť aj riziko cievnej mozgovej príhody pri extrémnych hodnotách krviniek,“ dopĺňa MUDr. Ivana Tresová.

Režim pracoviska:

  • neodkladné - vitálne: 24 hodín 7 dní v týždni
  • urgentné: víkendy a sviatky v dennom čase, alebo vo všedné dni po pracovnom čase
  • rutínne/plánované:   počas pracovného času vo všedné dni

Doteraz neboli vytvorené podmienky na poskytovanie celej škály týchto aferéz a v dostatočných počtoch. V porovnaní so západoslovenským regiónom sa na východe vykonávalo doposiaľ 10-krát menej týchto výkonov . 

„Cieľom je skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť našim pacientom a zabezpečiť jej lepšiu dostupnosť u indikovaných stavov vo východoslovenskom regióne a zároveň ponúknuť aj odborníkom ostatných medicínskych odborov ďalšiu možnosť liečby,“ dodáva riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

Aferézy sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Vysvetlivky:

Aferéza – odstraňovanie patologických krvných elementov alebo súčastí plazmy pri ich zhubnej nadprodukcii alebo imunitných poruchách, môže sa použiť aj pri otravách, ale i niektorých závažných komplikáciách v tehotenstve.

Separátor – prístroj, ktorým sa odfiltrujú z organizmu škodlivé alebo nadbytočné zložky krvi.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: