Konferencia všeobecných lekárov s heslom: Prevencia štít zdravia

Slovenskí všeobecní lekári pre dospelých sa stretli v dňoch 17. až 19. októbra 2013 v Starom a Strednom Smokovci na svojom najväčšom odbornom podujatí pod heslom: „ Prevencia štít zdravia. Všeobecný praktik štít prevencie.“

Na úvod niekoľko čísiel: registrovaných bolo 891 účastníkov, z toho 685 lekárov,115 sestier, 10 predstaviteľov pacientskych združení, 75 zástupcov  farmaceutických firiem. V piatich paralelných sekciách odznelo 208 prednášok a workshopov, prednášalo 161 lektorov z toho bolo 9 zahraničných profesorov a viac ako 60 bolo prednášateľov z radov všeobecných lekárov a 11 z radov sestier. Podujatie podporilo 35 farmaceutických a ďalších 10 partnerov.  V rámci pokračovania v našich komunitných aktivitách sme pre lekárov, zdravotné sestry a obyvateľov regiónu v piatok ráno zorganizovali „Beh v pančuchách“ a piatkové popoludnie patrilo „Zdravému vareniu“.

Konferenciu v jesenných V.Tatrách organizuje tradične naša odborná spoločnosť spolu s Kanceláriou WHO na Slovensku, sekciou všeobecných lekárov Slovenskej lekárskej komory a už opakovane spoločne aj so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a podporou mesta Vysoké Tatry. Konferenciu podporuje WHO (WHO/EURO),  celosvetová vedecká organizácia všeobecných lekárov WONCA World, Európske fórum primárnej starostlivosti (EFPC) a Asociácia na ochranu práv pacientov(AOPP). Našu konferenciu podporili svojou účasťou riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Peter Krištúfek a prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár. Za ministerstvo zdravotníctva sa konferencie zúčastnila  hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo MUDr. Monika Palušková, ktorá podporuje plány na prevenciu a rozvoj vzdelávania všeobecných lekárov ale  informovala plénum aj o dôležitosti vyčlenenia dostatočného množstva financií nielen na tieto projekty, ale vo všeobecnosti pre zdravotníctvo, v rozpočte na budúci rok.

Hlavnou myšlienkou tohtoročnej preventívnej konferencie bola „Prevencia- štít zdravia. Všeobecný praktik- štít prevencie.“ Táto téma pod majestátnymi štítmi vysokých Tatier zaznela dnes v krajine, ktorá by mala prioritne riešiť nepriaznivú situáciu v rezorte zdravotníctva,  zvlášť naliehavo. Každý pacient má svojho všeobecného lekára. Každý by si mal uvedomiť, že poistkou zdravia je preventívna prehliadka u všeobecného lekára 1x za dva roky, ktorá zmapuje individuálny rizikový profil ale potom musí nasledovať vlastná aktivita smerujúca k ukončeniu fajčenia, zmene v stravovaní, zmene v pohybových aktivitách.

WHO prezentuje dôkazy, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený s lepšou starostlivosťou, lepším zdravím, vyššou kvalitou života pri oveľa nižších nákladoch a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví. Naposledy o tom hovorila generálna riaditeľka WHO dr. Margaret Chan na XX. Svetovej konferencii všeobecných lekárov WONCA v Prahe v júni 2013, kde vystúpila ako hlavný obhajca primárnej starostlivosti ako ľudskej medicíny: „Primárna starostlivosť je naša veľká nádej do budúcnosti. Praktickí lekári sú naše vychádzajúce hviezdy budúcnosti. Z popola, ktorý sa nahromadil z úzko špecializovanej, dehumanizovanej a skomercionalizovanej zdravotnej starostlivosti, praktická medicína vstáva ako fénix, začína svoj let a rozprestiera svoje komplexné svetelné spektrum s prísľubom dúhy.

Existuje dávna historická zmluva medzi lekárom a pacientom a sem sa musí vrátiť zdravotnícka a lekárska profesia. Povzbudzujem Vás všetkých, aby ste aj naďalej pestovali ľudskú stránku medicíny.“  

Celý prejav generálnej riaditeľky WHO zaznel v úvode našej konferencie a dal jej tým charakter konferencie reprezentujúcej dnešnú ľudskú  medicínu.

Hlavnými zahraničnými hosťami konferencie bola prezidentka Britskej kráľovskej spoločnosti všeobecných lekárov a dlhoročná členka výboru Wonca World profesorka Iona Heath a prezidentka EUROPREVu prof. Mateja Bulc . EUROPREV je organizácia Wonca Europe, ktorá organizuje preventívne projekty v Európe. Wonca je svetovou organizáciou všeobecných lekárov. Má v súčasnosti 118 členských organizácií, zastupujúce viac ako 300 tisíc všeobecných/rodinných lekárov v 102 krajinách. My v rámci našej „Wonky“ cítime veľkú podporu lekárov z celého sveta, cítime veľkú podporu WHO nášmu úsiliu.

V dnešnej dobe “ Prevencia sa stáva problematickou. Základné príčiny chronických ochorení spočívajú v iných oblastiach ako zdravotníctvo. Korene ochorení sú v produktoch a marketingových praktikách priemyslu. Tabakového priemyslu, potravinárskeho priemyslu, potravinách, nápojoch, alkohole a cigaretách.“(Margaret Chan). Preto v tomto období má stále väčšiu dôležitosť dôraz na aktívny prístup každého jednotlivca ku svojmu zdraviu a to predovšetkým v odstraňovaní rezerv v oblasti zlozvykov ako je fajčenie a konzum alkoholu a potom je tu dôraz na zdravé stravovanie a zdravý pohyb. V dnešnej dobe kedy štát,  uprednostňuje individuálny prospech pred celospoločenským, každý môže dosiahnuť svoje optimálne zdravie iba ak si tieto dôležité veci postráži sám. Dnes práve všeobecný lekár, ktorého má každý pacient a každá rodina, zohráva rozhodujúcu úlohu v sprostredkovávaní potrebných informácií o našom zdravotnom stave a pri odporúčaní dôležitých  zmien v životospráve, ktoré sú potrebné pre udržanie nášho zdravia.

Naša odborná spoločnosť má dnes viac ako 1400 členov. Podľa stanov plníme ciele Svetovej zdravotníckej organizácie. Sme členmi Wonca a EFPC (Európskeho fóra primárnej starostlivosti) a riadime sa rozhodnutiami ich výborov. Preto organizujeme už niekoľko rokov od štátu nezávislé preventívne projekty zamerané na zlepšenie zdravotného stavu slovenského obyvateľstva. Patria k nim Dni zdravých žíl, Dni zdravého srdca, Dni zdravého srdca proti cukrovke, Dni zdravého trávenia, Dni zdravého chrbta... Týchto projektov sa v posledných rokoch zúčastnili tisíce pacientov a ich praktických lekárov a sestier.

V tomto duchu sme pripravení pokračovať v nastúpenej ceste budovania integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  

Ako ukázala aj naša práve skončená konferencia budúcnosť zdravia národa je v integrácii lekárov, sestier a pacientov. Vnímame to tak, že rozpory medzi nás zasievajú politici, ktorí nám chcú dnes vládnuť. Ako ukázala naša konferencia v skutočnosti lekári sestry, pacienti a farmaceutické firmy sú najlepší spojenci. Našou úlohou je toto spojenectvo rozvíjať v záujme naplnenia našich plánov na zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov.

Autor článku: MUDr. Peter Lipták

Dátum zverejnenia: